BizLIVE - Bộ Nội vụ sẽ triển khai các bước xây dựng dự thảo nội dung chế độ tiền lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong năm 2022.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch triển khai các nội dung về cải cách chính sách tiền lương trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách tại Nghị quyết số 27 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Dự kiến tháng 7/2022, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương để ban này báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Bảng lương mới của cán bộ, công viên chức 2022 được xây dựng thế nào? ảnh 1

Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định số 204/2004 và các văn bản liên quan). Đồng thời, Bộ Nội vụ xây dựng 12 thông tư hướng dẫn chế độ tiền lương mới.

Trong đó có thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, các thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp với từng đối tượng; thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Bộ sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới và triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới. Cụ thể, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về chế độ tiền mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Đồng thời, Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán.

Bộ cũng phối hợp với các bộ ngành xây dựng các thông tư hướng dẫn liên quan.

Việc cải cách tiền lương lẽ ra được thực hiện từ tháng 7/2021 theo Nghị quyết 27 năm 2018 của Bộ Chính trị.

Theo đó, thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp từ đầu năm 2020, mọi nguồn lực hiện tại đều phải tập trung cho phòng, chống đại dịch này nên tinh hình kinh tế, xã hội của nước ta trong hai năm 2020 và 2021 đã bị ảnh hưởng rất nhiều, gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Do đó, tại Nghị quyết số 122, Quốc hội đã thông qua đề nghị chưa tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng mà vẫn áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Sau đó, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, Quốc hội tiếp tục quyết định chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022.

N. Nga