BizLIVE - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 94 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Chính phủ ra nghị quyết, nêu 6 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Ảnh minh họa.
Theo đó, Nghị quyết đưa ra 6 giải pháp như: tiếp tục rà soát hoàn hiện khung pháp lý về quản lý đầu tư; khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và năm 2019; tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Cụ thể, Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.
Thứ hai, khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và năm 2019.
Thứ ba, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2019.
Thứ tư, đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm.
Thứ năm, tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 
Thứ sáu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch.
Đối với từng nhiệm vụ, giải pháp trên, Chính phủ giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các quy định về quản lý đầu tư công tại các nghị định của Chính phủ.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo Thủ tướng, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 ước tính đạt 37 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 260,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2% kế hoạch năm và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 70,3% và tăng 12,1%).

TUẤN VIỆT