Lịch sự kiện

 • 02/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2018
  Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2018
  Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 - số 5, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

  Nội dung họp: Theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật 


 • 22/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
  - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 22/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng Vân chức vụ Trưởng Phòng Tài chính kế toán từ ngày 22/02/2018.
 • 27/01/2018

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố đã mua lại thành công 38.758 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 02/01/2018 đến ngày 17/01/2018.
 • 20/12/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) đăng ký mua lại 258.699 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 20/12/2017 đến ngày 18/01/2018.
 • 08/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Đào tạo và Phát triển số 8.
 • 27/11/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2017
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 27/11/2017 đến ngày 07/12/2017
  Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô Số 8

  Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng.
 • 22/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thảo luận về việc rút vốn đầu tư và giải thể Công ty Cổ phần Đào tạo số 8
  - Mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
 • 14/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Định giá tài sản trên đất và lợi thế thương mại của tài sản trên đất tại số 7 Lương Yên và số 123 Lãng Yên để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ số 8
  - Điều chỉnh vốn góp để thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ số 8
  - Một số vấn đề khác.
 • 31/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 17/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017 và giải pháp kinh doanh để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017
  - Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh thương mại và xây dựng số 8 và cử ông Đặng Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn góp của công ty.
 • 01/10/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố miễn nhiệm ông Bùi Hồng Trường chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/10/2017.
 • 25/09/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 25/09/2017

  - Bổ nhiệm ông Lê Tiến Phan và bà Bùi Thị Thủy chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Bùi Trung Kiên và ông Trần Hữu Hưng
  - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Liên chức vụ Thành viên BKS thay thế bà Nguyễn Thị Tú Quyên.
 • 18/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/08/2017
  Thời gian thanh toán : 18/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 2% /mệnh giá (200 đồng/cổ phiếu).
 • 11/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Sáp nhập văn phòng công ty và phòng Tổ chức - Lao động tiền lương thành phòng Tổ chức - Hành chính từ ngày 16/07/2017
  - Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm nhân sự và mức lương của phòng Tổ chức - Hành chính.
 • 28/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng Vân chức vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán thay thế ông Hoàng Văn Hoạt từ ngày 01/07/2017.
 • 06/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hậu chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 06/06/2017.
 • 23/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố bổ nhiệm ông Đặng Quang Vinh chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/05/2017.
 • 16/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 16/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2017
  Thời gian họp: 08h00, ngày 16/05/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8
  Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 27/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 07/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016
  - Các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
  - Và một số vấn đề khác.
 • 04/04/2017

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố hủy ngày 14/04/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 01/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 30/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hoạt chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán thay thế bà Đỗ Thị Hồng Vân từ ngày 30/12/2016.

  Tải file gốc
 • 07/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 07/10/2016:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Ông Nguyễn Ngọc Kiến chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Phạm Văn Đức chức vụ TGĐ

  2/ Bổ nhiệm:
  - Ông Phạm Hoàng Long chức vụ Thành viên HĐQT và chức vụ TGĐ.

  Tải file gốc
 • 27/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8
  - Cử đại diện góp vốn tại Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8
  - Không thông qua phương án chuyển đổi đất tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì thành đất nhà ở.

  Tải file gốc
 • 20/06/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/06/2016 đến ngày 30/06/2016
  Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
  Nội dung xin ý kiến: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 14/06/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 2.449.034
  (Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung này từ đợt chào bán ra công chúng)
  Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 5.173.979
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ ba, ngày 14/06/2016.

  Tải file gốc
 • 11/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Thường Trực HĐQT.

  Tải file gốc
 • 14/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ phát hành cổ phiếu cho CĐHH
  - Sửa đổi điều lệ công ty
  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 10/05/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 15/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016
  Thời gian họp: 08h00, ngày 15/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 – Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  Nội dung họp: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 • 21/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD 2016.
 • 03/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

   Ông Trần Quang Trung đã mua 134.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 168.300 hay 6,18%.
 • 22/02/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố miễn nhiệm ông Phạm Quang Vinh chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 22/02/2016.

  Tải file gốc
 • 22/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tái cấu trúc Phòng Tài chính Kế toán
  - Tái cấu trúc toàn bộ Công ty trước ngày 31/03/2016
  - Nghiên cứu phương án tái cấu trúc lại Xí nghiệp Dịch vụ vận tải
  - Giao quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần đào tạo số 8 và Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư số 8
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 16/02/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2016
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 2.724.945
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 20.000 đồng.

 • 08/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư số 8 và Công ty Cổ phần Đào tạo số 8
  - Cử người đại diện góp vốn.

  Tải file gốc
 • 17/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành cho CĐHH để tăng vốn điều lệ.

  Tải file gốc
 • 08/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về hợp đồng hợp tác kinh doanh số 081215/HĐHTKD/TMT-VT8 ngày 08/12/2015.

  Tải file gốc
 • 23/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua các giải pháp cấp bách cho thời gian cuối năm 2015 và năm 2016
  - Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ô tô TMT
  - Cứ đại diện góp vốn tại Công ty Cổ phần đào tạo ô tô số 8 và Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư số 8
  - Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 19/11/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 16/11/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 16/11/2015 đến ngày 27/11/2015
  Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
  Nội dung xin ý kiến: Thông qua phát hành cổ phiếu.

 • 28/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phương án thành lập Công ty Cổ phần đào tạo số 8
  - Chủ trương thanh lý một số tài sản cố định
  - Phương án phát hành cố phiếu tăng vốn điều lệ
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 13/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thu hồi tất các khu đất và nhà xen kẹt của Công ty (trừ khu đất số 5 Ngọc Hồi).

  Tải file gốc

 • 13/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 13/10/2015:

  * Miễn nhiệm:
  - Ông Nguyễn Vi Tùng chức vụ thành viên HĐQT
  - Ông Ngô Văn Hân chức vụ BKS

  *Bổ nhiệm:
  - Bà Phạm Thị Song Hà chức vụ thành viên HĐQT
  - Bà Bùi Thị Huế chức vụ thành viên BKS.

  Tải file gốc

 • 01/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố ông Nguyễn Vi Tùng, ủy viên HĐQT/Phó TGĐ, thôi giữ chức vụ phó TGĐ và được bổ nhiệm là trợ lý TGĐ từ ngày 1/9/2015,

  File gốc

 • 29/08/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2015
  Nội dung xin ý kiến: Sửa đổi điều lệ và một số nội dung khác 
  Thời gian thực hiện: 29/08/2015
  Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 • 13/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và các vấn đề trình ĐHĐCĐ.

  File gốc

 • 12/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố bổ nhiệm ông Phạm Quang Vinh thay thế bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 29/6/2015.

  Link tin

 • 27/04/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2015 Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  Thời gian thực hiện: 27/04/2015.

 • 08/04/2015

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 chính thức giao dịch trên UpCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.724.945 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 08/4/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.200 đồng/cổ phiếu.

 • 11/02/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 4/2015 (thời gian thực hiện cụ thể, Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông)
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 - Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

  Nội dung họp:Theo điều lệ Công ty và quy định của Pháp luậ

Giá trong ngày

22.5

-3.3 (-12.79%)
Giá tham chiếu25.8
Giá mở cửa25.8
Giá cao nhất25.8
Giá thấp nhất25.8
Giá đóng cửa25.8
Khối lượng100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại72.04%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,135,221
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)115.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,729.1
P/E13.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,953.6
P/B1.3
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
27/11

25.80

3.30 (14.67%)

1002,580
26/11

22.50

2.80 (11.07%)

11,090249,525
25/11

25.30

0.00 (0.00%)

59615,079
22/11

25.30

3.30 (15.00%)

40010,000
21/11

22.00

0.00 (0.00%)

00
20/11

22.00

3.00 (12.00%)

99621,912
19/11

25.00

0.00 (0.00%)

00
18/11

25.00

0.00 (0.00%)

00
15/11

25.00

0.00 (0.00%)

1273,175
14/11

25.00

0.00 (0.00%)

2,65666,400

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

02/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2018...

22/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả hoạt...

22/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ...

27/01/2018

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố đã mua lại thành công 38...

20/12/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) đăng ký mua lại 258.699 cổ phiếu...

08/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

27/11/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch...

22/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức...

14/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Định giá...

31/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

17/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả...

01/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố miễn nhiệm ông Bùi Hồng Trường...

25/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày...

18/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/08/2017Ngày đăng...

11/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sáp nhập văn phòng công ty và phòng Tổ chức -...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà...

06/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hậu chức vụ Người được ủy quyền công bố...

23/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố bổ nhiệm ông Đặng Quang Vinh chức vụ Chủ tịch HĐQT từ...

16/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

16/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

27/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

07/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2017...

04/04/2017

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố hủy ngày 14/04/2017 là ngày...

01/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

30/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hoạt...

07/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 07/10/2016:1/...

27/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Góp vốn thành lập...

20/06/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không...

14/06/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu...

11/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

14/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Điều chỉnh phương án sử dụng...

10/05/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03...

21/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD...

03/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Ông Trần Quang Trung đã mua 134.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 168.300 hay 6,18...

22/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố miễn nhiệm ông Phạm Quang Vinh...

22/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tái cấu trúc Phòng Tài chính...

16/02/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

08/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Góp vốn...

17/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc xử...

08/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về hợp đồng...

23/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua các giải pháp...

19/11/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

16/11/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không...

28/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015.

27/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phương án thành lập...

13/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ...

13/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 13/10/2015: * Miễn nhiệm: - Ông...

01/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố ông Nguyễn Vi Tùng, ủy viên HĐQT...

29/08/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015...

13/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

12/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

29/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 công bố bổ nhiệm ông Phạm Quang Vinh...

27/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng:...

08/04/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 chính thức giao dịch trên UpCoM: Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

11/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam