Lịch sự kiện

 • 30/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/06/2017
  Thời gian thanh toán : 30/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 07/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty tại Đăk Lăk
 • 21/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/3/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/3/2017
  Thời gian thực hiện: 21/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 10 Phổ Quang, p.2, q.Tân Bình, TP.HCM.
 • 03/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 21/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Địa Lợi.

  Tải file gốc
 • 15/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Mua lại Hệ thống cấp nước thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau dưới hình thức đấu giá
  - Mua bổ sung cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.

  Tải file gốc
 • 14/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

     Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Trung tâm Tư vấn xây dựng từ ngày 01/11/2016.

  Tải file gốc
 • 08/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phê duyệt tổng hạn mức vay vốn lưu động và các hợp đồng liên quan với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. HCM
  - Sử dụng tài sản làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nợ.

  Tải file gốc
 • 12/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân.

  Tải file gốc
 • 04/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2016
  Thời gian thanh toán : 30/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện : 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 • 28/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2016
  Thời gian thực hiện: 28/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 10 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.

  Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2015. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán. Báo cáo của Ban Kiểm soát. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán chi phí hoạt động năm 2016. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

 • 04/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 01/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Dương chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/3/2016.
 • 15/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Mua lại 1.952.042 cổ phiếu đã góp của cổ đông sáng lập Công ty TNHH Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á Rạch Giá
  - Góp vốn Công ty TNHH Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mê Kông Rạch Giá để đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá.

  Tải file gốc
 • 10/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/09/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/08/2015
  Thời gian thực hiện: 11/9/2015
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng công ty, số 10 Phổ Quang, p.2, Q Tân Bình, TP.HCM

  Nội dung họp:
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
  + Chuyển nhượng dự án Khu cao ốc Văn phòng và căn hội chung cư tại số 10 Phổ Quang, p.2, Q Tân Bình, TP.HCM.

 • 07/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua chuyển nhượng dự án tại số 10 Phổ Quang.

  File gốc

 • 06/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố thay đổi nhân sự từ ngày 6/8/2015:
  Miễn nhiệm: Ông Đặng Văn Tiêu chức vụ thành viên HĐQT
  Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Duy Hùng, TGĐ, chức vụ thành viên HĐQT.

  File gốc

 • 01/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hùng chức vụ TGĐ từ ngày 1/8/2015.

  File gốc

 • 30/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: Ngày 30/06/2015.

 • 25/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
  Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty. Số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2014;
  + Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 và dự toán chi phí hoạt động năm 2015.

 • 10/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 22/11/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2014
  Thời gian thực hiện: 8:00AM, 22/11/2014
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

  Nội dung họp: Thông qua chuyển nhượng vốn góp hoặc chuyển nhượng sản phẩm hình thành từ dự án WASECO PLAZA phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO) sở hữu.

 • 15/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về:
  - Kết quả SXKD quý 3, 9 tháng và kế hoạch Q4/2014
  - Chuyển nhượng vốn góp hoặc sản phẩm hình thành từ dự án Waseco Plaza
  - Giải quyết các tồn đọng tài chính của chi nhánh 201 và chi nhánh tư vấn xây dựng
  ...

  Tải file gốc

 • 15/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Đăk Mil trên cơ sở nhà máy nước Đăk Mil.

  Tải file gốc

 • 15/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Hòa Quang Vạn chức vụ giám đốc nhà máy nước Dak Mil.

  Tải file gốc

 • 31/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về:
  - Kết quả kinh doanh Q2/2014 và kế hoạch Q3/2014
  - Chuyển nhượng 1 phần dự án Wascco Plaza
  - Cấn trừ nợ của công ty Petrowaco
  - Giải quyết các dự án đầu tư
  - Chấm dứt hoạt động chi nhánh 201 và tư vấn thiết kế
  - Rà soát phân loại công nợ để tiếp tục xử lý
  - Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2014-2014 là 325 tỷ đồng
  - Làm việc với Viwaseen 14
  - Nội quy lao động năm 2014.

  Tải file gốc

 • 30/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/6/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
  Thời gian thanh toán: Ngày 30/6/2014.

 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2014
  Thời gian thực hiện: ngày 25/4/2014
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

  Nội dung đại hội:
  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2013. Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS). Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013 và dự toán chi phí hoạt động năm 2014. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2014.

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 09/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT.

  File gốc

 • 01/11/2013

  Thay đổi BLĐ

   Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hùng giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/11/2013.
 • 31/10/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

    Cổ tức 2012, 600 đồng/cổ phiếu.
 • 16/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Nghị quyết về thành lập ban quản lý dự án đầu tư.

  File gốc

 • 16/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

 • 11/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 2/2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 07/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/09/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VSI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/CP

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2012
  2. Ngày đăng ký cuối cùng  : 31/05/2012
  3. Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
  4. Tỷ lệ thực hiện                : 15% (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)      
  5. Thời gian thực hiện        : ngày 28/06/2012
  6. Địa điểm thực hiện       

  :
  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước – số 10 đường Phổ Quang, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/06/2012 và xuất trình giấy CMND, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Cổ đông nào muốn nhận bằng chuyển khoản xin vui lòng gửi giấy yêu cầu tên người thụ hưởng và số tài khoản về địa chỉ trụ sở công ty.

 • 16/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  VSI - Công bố nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

  Tải file dữ liệu gốc

 • 15/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VSI: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012


  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/04/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/04/2012
  Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Thời gian thực hiện : 11/05/2012
  Địa điểm thực hiện : Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

 • 03/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/12/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.200.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 05/12/2011
   
 • 10/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 20/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VSI: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 22/08/2011 và 23/08/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/08/2011
  Tỷ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện : 20/09/2011

 • 20/09/2011

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VSI: Thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền 

  Link download

 • 14/09/2011

  Phát hành cổ phiếu

  VSI: Phát hành cổ phiếu
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 12/09/2011 và 13/09/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/09/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phiếu Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cp.

 • 14/09/2011

  Phát hành cổ phiếu

  VSI: Phát hành cổ phiếu

  Link download 

 • 26/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 10/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 07/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Bùi Huy Hạnh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ khác kể từ ngày 16/02/2011 theo quyết định của HĐQT số 121/QĐ-cty ngày 14/02/2011.
  Ông Chu Xuân Lăng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2011 theo quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2011.

 • 29/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VSI: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 22/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 30/03/2011 và 31/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011
  Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 22/04/2011
  Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

 • 24/12/2010

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (VSI) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 12.000.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 30.000 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 24/12/2010
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/-20%

  Link download 

  (Theo hsx)

Giá trong ngày

20.9

1.0 (5.03%)
Giá tham chiếu19.9
Giá mở cửa21.65
Giá cao nhất21.65
Giá thấp nhất19.9
Giá đóng cửa19.9
Khối lượng460
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)13,199,997
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)275.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,749.7
P/E11.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,255.4
P/B1.4
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

19.90

0.35 (1.72%)

4609,890
16/01

20.25

1.50 (6.89%)

1302,860
16/01

20.25

1.50 (6.89%)

1302,860
15/01

21.75

0.20 (0.91%)

96020,280
15/01

21.75

0.20 (0.91%)

96020,280
14/01

21.95

1.40 (5.99%)

40890
13/01

23.35

1.50 (6.86%)

10230
10/01

21.85

0.15 (0.68%)

601,000
09/01

22.00

0.00 (0.00%)

20460
08/01

22.00

0.00 (0.00%)

5,550122,090
07/01

22.00

1.40 (5.98%)

3,21070,620
06/01

23.40

0.10 (0.42%)

100

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

30/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/06/2017Ngày đăng...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/3/2017 Ngày...

03/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

21/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển...

15/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Mua lại Hệ thống cấp...

14/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm...

08/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phê duyệt tổng hạn mức vay...

12/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc góp...

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2016 Ngày đăng...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2016 Thời gian thực hiện...

04/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

01/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Dương chức...

15/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

21/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Mua lại 1.952...

10/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/09/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/08/2015 Ngày đăng ký cuối cùng...

07/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

06/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố thay đổi nhân sự từ ngày 6/8/2015:Miễn...

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hùng...

30/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16...

25/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Thời gian...

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

22/11/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/10...

15/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD quý 3, 9...

15/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

15/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ...

31/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả kinh doanh Q2/2014 và kế hoạch Q3...

30/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2014Thời...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file...

09/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT.File gốc

01/11/2013

Thay đổi BLĐ

Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hùng giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/11/2013.

31/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức 2012, 600 đồng/cổ phiếu.

16/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về thành lập ban quản lý dự án đầu tư.File gốc

16/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT

11/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

07/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

25/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

25/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

12/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

11/09/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông cáo họp Đại hội cổ đông bất...

06/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

28/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VSI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/CP Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2012 Ngày đăng ký cuối cùng  : 31/05/2012 Lý do và mục đích: ...

16/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

VSI - Công bố nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiềnTải file dữ liệu gốc

15/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VSI: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

11/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/04/2012 Ngày...

03/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

05/12/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung...

10/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

20/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VSI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

20/09/2011

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

VSI: Thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền Link download

14/09/2011

Phát hành cổ phiếu

VSI: Phát hành cổ phiếu Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các...

14/09/2011

Phát hành cổ phiếu

VSI: Phát hành cổ phiếuLink download

26/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

10/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

07/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Bùi Huy...

29/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VSI: Nghị quyết 2011Link download

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03...

24/12/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (VSI) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam