Lịch sự kiện

 • 15/07/2019

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: 1.777.546 cổ phiếu
  Lý do thay đổi đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 05/08/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 15/07/2019.
 • 16/07/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: 1.777.546 cổ phiếu
  Lý do thay đổi đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 05/08/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 16/07/2018.

 • 31/03/2018

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018
  Thời gian thực hiện: 31/03/2018
  Địa điểm thực hiện: The Reverie Saigon Hotel, Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động công ty năm 2017;
  + Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017;
  + Báo cáo kết quả giám sát TGĐ & BĐH năm 2017 của HĐQT;
  + Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
  · Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và báo cáo của HĐQT
  · Phân phối lợi nhuận năm 2017
  · Kế hoạch năm 2018 và ph
 • 30/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/12/2017
  Thời gian thanh toán : 30/03/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 11/01/2018

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) công bố đã mua lại thành công 14.906 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ không qua sàn.
 • 21/12/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) đăng ký mua lại 14.906 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ.
 • 15/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
 • 30/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) công bố đã mua lại thành công 26.201 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ trong ngày 30/11/2017.
 • 31/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giá bán cổ phiếu VNM do SCIC nắm giữ là 150.000 đồng/cổ phần.
 • 23/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư nắm giữ 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa.
 • 16/10/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) đăng ký mua lại 26.201 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ.
 • 25/09/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) công bố đã mua lại thành công 18.384 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ ngày 25/09/2017.
 • 31/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/08/2017
  Thời gian thanh toán : 31/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).
 • 30/08/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) đăng ký mua lại 20.982 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ.
 • 22/08/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) công bố đã mua lại thành công 689 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ vào ngày 22/08/2017.
 • 08/08/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) công bố đã mua lại thành công 9.400 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ vào ngày 08/08/2017.
 • 24/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
 • 14/07/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: 5.332.639 cổ phiếu
  Lý do thay đổi đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 05/08/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 14/07/2017.
 • 04/07/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đã mua lại thành công 10.018 cổ phiếu vào ngày 04/07/2017.
 • 22/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/05/2017
  Thời gian thanh toán : 22/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).
 • 04/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 • 04/05/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đã mua lại thành công 12.172 cổ phiếu vào ngày 04/05/2017.
 • 26/04/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đăng ký mua lại 12.172 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 26/04/2017.
 • 21/04/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố mua lại thành công 49.465 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ vào ngày 21/04/2017.
 • 18/04/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đăng ký mua lại 49.465 cổ phiếu làn cổ phiếu quỹ.
 • 15/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Băng Tâm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/04/2017.
 • 15/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2017
  Thời gian thực hiện: ngày 15/04/2017.
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. HCM.
 • 14/04/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đã mua lại thành công 10.466 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 15/03/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đăng ký mua lại 10.466 cổ phiếu từ ngày 15/03/2017.
 • 07/03/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: F&N Dairy Investments
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 214.685.623 CP, tỷ lệ 14,79%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lee Meng Tat
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 21.771.420 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.109.710 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 218.795.333 CP, tỷ lệ 15,07%
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Điều kiện thị trường không phù hợp
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 6/2/2017 đến ngày 7/3/2017.

  Tải file gốc
 • 25/01/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: F&N Dairy Investments PTE.LTD
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 198.178.083 CP, tỷ lệ 13,65%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 21.771.420 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.507.540 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 214.685.623 CP, tỷ lệ 14,79%
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Do diễn biến của thị trường không thuận lợi
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/12/2016 đến ngày 25/1/2017.

  Tải file gốc
 • 24/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập nhà máy Sữa Lam Sơn.

  Tải file gốc
 • 16/01/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đăng ký mua lại 11.014 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 16/01/2017.

  Tải file gốc
 • 14/12/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đã mua lại thành công 24.560 cổ phiếu vào ngày 14/12/2016.

  Tải file gốc
 • 14/12/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đã mua lại thành công 11.014 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ vào ngày 14/12/2016.

  Tải file gốc
 • 10/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Văn Phòng đại điện của Công ty tại Vương Quốc Thái Lan.

  Tải file gốc
 • 07/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố ông Nguyễn Đình An từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 07/11/2016.

  Tải file gốc
 • 20/09/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: : 241.903.505 cổ phiếu
  Lý do thay đổi đăng ký niêm yết: Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 1.451.453.429 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 12/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 20/09/2016.
 • 12/09/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đã mua lại thành công 2.540 cổ phiếu từ ngày 12/09/2016.

  Tải file gốc
 • 31/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố bổ nhiệm tạm thời ông Lee Meng Tat chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Ng Jui Sia từ ngày 31/08/2016.

  Tải file gốc
 • 31/08/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/08/2016
  Ngày thanh toán: 31/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 40% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

 • 19/08/2016

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 241.915.440 cổ phiếu.
 • 01/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016
  - Phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho CĐHH.

  Tải file gốc
 • 28/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

  Tải file gốc
 • 16/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/06/2016
  Ngày thanh toán: 16/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 • 21/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2016
  Thời gian thực hiện: ngày 21/05/2016
  Địa điểm tổ chức đại hội: Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi và 22-36 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. HCM ((Vui lòng đi cổng 57-69F Đồng Khởi, Quận 1).
 • 04/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Thị Hương
  Mã chứng khoán: VNM
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc điều hành nhân sự - hành chính & đối ngoại
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.002 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.600 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 19.800 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.802 CP
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/3/2016 đến ngày 4/4/2016.

  Tải file gốc
 • 04/04/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Quốc Dũng
  Mã chứng khoán: VNM
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 139.831 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 17.400 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.570 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 156.401 CP
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 1/4/2016 đến ngày 4/4/2016.

  Tải file gốc
 • 25/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Trịnh Quốc Dũng, GĐ ĐH Phát triển Vùng nguyên liệu, đăng ký mua 17.400 cổ phiếu từ ngày 25/3 đến 22/4/2016. 
 • 25/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Bà Bùi Thị Hương, GĐĐH Nhân sự-Hành chính và Đối ngoại, đăng ký mua 20.600 cổ phiếu từ ngày 25/3 đến 22/4/2016.
 • 23/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 316.706 CP, tỷ lệ 0,03%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: gián tiếp kiểm soát
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 266.706 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: bán cổ phiếu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/3/2016 đến ngày 21/4/2016.

  Tải file gốc
 • 22/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Trịnh Quốc Dũng, GĐĐH Phát triển Vùng Nguyên liệu, đã mua bất thành 18.540 cổ phiếu và vẫn nắm giữ 139.831 cổ.
 • 18/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, GĐĐH Chuỗi Cung ứng, đã mua 41.800 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 808.249.
 • 17/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 274.646 CP, tỷ lệ 0,02%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 42.060 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 316.706 CP, tỷ lệ 0,03%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/2/2016 đến ngày 17/3/2016.

  Tải file gốc
 • 10/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Trần Minh Văn, GĐĐH Sản xuất, đã mua 29.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 490.743.
 • 10/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đã bán 210.011 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 0.
 • 08/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Phan Minh Tiên, GĐĐH Marketing, đã mua 9.970 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên thành 33.970.
 • 01/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Bà Mai Kiều Liên, thành viên HĐQT/TGĐ, đã mua 108.760 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.371.051 hay 0,28%.
 • 26/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   Bà Bùi Thị Hương, GĐĐH Nhân sự-Hành chính và Đối ngoại đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.002 cổ phiếu.
 • 25/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Ông Mai Quang Liêm, em bà Mai Kiều Liên-Thành viên HĐQT/TGĐ, đã mua 1.530 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 147.414 cổ phiếu hay 0,01%.
 • 25/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Khánh
  Mã chứng khoán: VNM
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc điều hành Nghiên cứu & phát triển
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 54.662 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 27.460 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 25.350 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 80.012 CP
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/2/2016 đến ngày 25/2/2016
  Lý do không mua hết số lượng đã đăng ký: Giá mua thực tế cao hơn giá dự kiến mua nên số lượng thực mua.

  Tải file gốc
 • 25/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện tại Vương quốc Campuchia.

  Tải file gốc
 • 24/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Ấn
  Mã chứng khoán: VNM
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Quyên giám đốc nhà máy sữa Thống Nhất
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Thanh  Hòa
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Giám đốc Điều hành chuỗi cung ứng
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chị ruột
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 127.980 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.310 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.050 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 134.030 CP
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/2/2016 đến ngày 24/2/2016
  Lý do không mua hết số lượng đã đăng ký: Giá mua thực tế cao hơn giá dự kiến mua nên số lượng thực mua.

  Tải file gốc
 • 23/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thu Trang
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành Dự án
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 988.360 CP (0,08%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 35.490 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.580 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.018.940 CP (0,08%)
  - Lý do không mua hết số lượng đã đăng ký: Giá mua thực tế cao hơn giá dự kiến mua nên số lượng thực mua thấp
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
  - Thời gian thực hiện giao dịch: 23/02/2016.

  Tải file gốc
 • 23/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210.011 CP, tỷ lệ 0,016%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT đồng thời là người đại diện một phần vốn
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT thành viên
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 210.011 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/2/2016 đến ngày 23/3/2016.

  Tải file gốc
 • 22/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Mai Hoài Anh
  Mã chứng khoán: VNM
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành Hoạt động kiêm Giám đốc điều hành Kinh Doanh
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 219.348 CP (0,02%)
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 46.870 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 40.700 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 260.048 CP (0,02%)
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Lý do không mua hết số lượng đã đăng ký: Giá mua thực tế cao hơn giá dự kiến mua nên số lượng thực mua thấp.
  Phương thức thực hiện giao dịch:  Thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: 22/02/2016.

  Tải file gốc
 • 22/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thành Liêm
  Mã chứng khoán: VNM
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Quyền Giám đốc Điều hành Tài chính kiêm Kế toán trưởng
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 208.850 CP (0,02%)
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.900 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 19.390 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 228.240 CP (0,02%)
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Lý do không mua hết số lượng đã đăng ký: Giá mua thực tế cao hơn giá dự kiến mua nên số lượng thực mua thấp.
  Phương thức thực hiện giao dịch:  Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/02/2016 đến 22/02/2016.

  Tải file gốc
 • 22/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 274.646 CP, tỷ lệ 0,02%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 374.646 CP, tỷ lệ 0,03%
  Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/2/2016 đến ngày 22/3/2016

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Liêm
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Quyền Giám đốc Điều hành tài chính kiêm Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 208.850 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.900 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 229.750 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thường dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc

 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Ân
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Quyền Giám dốc Nhà máy sữa Thống Nhất
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thanh Hòa
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành chuỗi cung ứng
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 127.980 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.310 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 134.290 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thường dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Quốc Dũng
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng nguyên liệu
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 139.831 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 18.540 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 158.371 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thưởng dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Minh Văn
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành Sản xuất
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 460.843 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.230 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 491.073 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thưởng dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Minh Tiến
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành Marketing
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.000
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 11.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 35.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thưởng dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Hòa
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành Chuỗi cung ứng
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 766.389 CP (0,06%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 46.530 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 812.919 CP (0,07%)
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thưởng dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Khánh
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 54.662 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 27.460 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 82.122 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thưởng dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thu Trang
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành Dự án
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 988.360 CP (0,08%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 35.490 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.023.850 CP (0,09%)
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thưởng dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Kiều Liên
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.262.291 CP (0,27%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 118.140
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.380.431 CP (0,28%)
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thưởng dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Hoài Anh
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành hoạt động kiêm GDĐH Kinh doanh
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 219.348 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 46.870 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 266.218 CP (0,02%)
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thường dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Hương
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Điều hành nhân sự- Hành chính & Đối ngoại
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 32.790 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.792 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thường dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc

 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Quang Liêm
  - Mã chứng khoán: VNM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 145.884 CP (0.01%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Kiều Liên
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: em trai
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.262.291 CP (0.27%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.570 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thường dài hạn theo kết quả hoạt động 2015
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 17/02/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/02/2016
  Thời gian thực hiện : Dự kiến kể từ ngày ra thông báo đến cuối tháng 03/2016
  Địa điểm thực hiện tại : 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
  Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 • 15/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

  Tải file gốc
 • 05/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11 cp
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: SCIC là chủ sở hữu của SIC đang là cổ đông lớn của VNM
  Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết: Lê Song Lai
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT đồng thời là đại diện một phần vốn của SCIC tại VNM
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch hội đồng thành viên
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 790.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 210.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 210.011 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/1/2016 đến ngày 5/2/2016
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Do diễn biến của thị trường không thuận lợi.

  Tải file gốc
 • 04/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11 cp
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: SCIC là chủ sở hữu của SIC đang là cổ đông lớn của VNM
  Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết: Lê Song Lai
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT đồng thời là đại diện một phần vốn của SCIC tại VNM
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch hội đồng thành viên
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 790.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 790.011 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/1/2016 đến ngày 13/2/2016.

  Tải file gốc

 • 30/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Norges Bank
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.029.200 CP, tỷ lệ 0,42%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: gián tiếp kiểm soát
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.529.200 CP, tỷ lệ 0,46%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 1/12/2015 đến ngày 30/12/2015.
 • 30/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 270.016 CP, tỷ lệ 0,02%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: gián tiếp kiểm soát
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.630 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 274.646 CP, tỷ lệ 0,02%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 1/12/2015 đến ngày 30/12/2015.

  Tải file gốc
 • 30/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)
  Mã chứng khoán: VNM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)
  Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan: Lê Song Lai
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT và là người đại diện phần vốn
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 1/12/2015 đến ngày 30/12/2015
   Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Do diễn biến của thị trường không thuận lợi.
 • 24/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố luân chuyển nhân sự từ ngày 24/12/2015:
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, GĐĐH Sản xuất, chức vụ GĐ ĐH Nghiên cứu và phát triển
  - Bổ nhiệm ông Trần Minh Văn, GĐ ĐH Dự án chức vụ GĐ ĐH sản xuất
  - Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Trang, GĐ ĐH tài chính chức vụ GĐ ĐH dự án
  - Bổ nhiệm ông Lê Thành Liêm, kế toán trưởng, chức vụ GĐ ĐH tài chính kiêm kế toán trưởng.

  Tải file gốc
 • 29/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/09/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: 200.020.794 cổ phiếu
  Lý do thay đổi đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 1.200.662.193 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 10/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 15/09/2015.

 • 04/09/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/08/2015 
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/08/2015
   Tỷ lệ thanh toán: 40%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 4.000 đồng).
  Thời gian thanh toán: 04/09/2015.

 • 05/08/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/08/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phần phát hành thêm.) 
  Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành: 200.128.280 cổ phiếu.

 • 01/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Mai Hoài Anh chức vụ giám đốc điều hành hoạt động từ ngày 1/8/2015.

  File gốc

 • 24/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Băng Tâm chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 24/7/2015.

  File gốc

 • 26/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
  Ngày thanh toán: 26/06/2015.

 • 18/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 40% và phát hành 200.128.280 cổ phiếu thưởng.

  Link tin

 • 27/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015
  Thời gian thực hiện: ngày 27/04/2015.
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Lotte Legend, 2A – 4A Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

  Nội dung đại hội:
  + Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của công ty năm 2014
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
  + Báo cáo kết quả giám sát Tổng giám đốc và Ban Điều hành của HĐQT.
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
  + Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2014
  + Phân phối lợi nhuận 2014 và thông qua mức cổ tức 2014
  + Kế hoạch năm 2015, phân phối lợi nhuận năm 2015
  + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015
  + Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015
  + Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc + Sửa Điều lệ: điều chỉnh các nội dung liên quan đến Luật DN mới, có hiệu lực từ tháng 7/2015
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội đồng cổ đông
  + (Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật)

 • 09/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố việc luân chuyển 2 nhân sự chủ chốt sau từ ngày 9/1/2015:

  - Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa chuyển từ vị trí giám đốc điều hành sản xuất và phát triển sản phẩm sang vị trí giám đốc điều hành chuỗi cung ứng
  - Ông Nguyễn Quốc Khánh chuyển từ vị trí giám đốc điều hành chuỗi cung ứng sang vị trí giám đốc điều hành sản xuất và phát triển sản phẩm.

  Tải file gốc

 • 30/09/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :  166.685.603 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ngày 25/04/2014 
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết:  1.000.641.399 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/09/2014
  Ngày chính thức giao dịch               : 30/09/2014.

 • 05/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:            13/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014
  Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
  Thời gian thanh toán: 05/09/2014.

 • 13/08/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:            13/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện:  20% (mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phần phát hành thêm)
  Số lượng dự kiến phát hành: 166.687.464 cổ phiếu.

 • 01/08/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Bùi Thị Hương chức vụ giám đốc điều hành nhân sự- hành chính và đối ngoại.

  Tải file gốc

 • 25/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2014 tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc

 • 25/07/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM - KQGD mua CP quỹ

  - Số lượng đăng ký mua lại: 820 cp
  - Số lượng đã thực hiện: 820 cp
  - Thời gian thực hiện: ngày 22/07/2014
  - Số lượng CP quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 521.975 cp
  - Số lượng CP quỹ sau giao dịch: 522.795 cp

  Tải file gốc

 • 08/07/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố mua lại 820 cổ phiếu của CN CNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 03/07/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đã mua vào 3.500 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 16/06/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đăng ký mua lại 3.500 cổ phiếu của cán bộ CNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 30/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:            13/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014
  Tỷ lệ chi trả: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 30/05/2014.

 • 20/05/2014

  Thay đổi BLĐ

    Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phan Minh Tiên chức vụ giám đốc điều hành Marketing.

  Tải file gốc

 • 19/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về quyết định ngày chốt quyền và thanh toán cổ tức đợt 1/2014.

  Tải file gốc

 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  20/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014
  Thời gian thực hiện:  ngày 25/04/2014.
  Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau.

  Nội dung Đại hội:

  +         Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

  +         Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2013

  +         Báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc của HĐQT

  +         Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS)

  +         Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

  +        

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 14/04/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố đã giao dịch mua 26.750 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 11/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố ông Hà Văn Thắm từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 11/3/2014.
 • 03/01/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tạm ứng thêm cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:      16/12/2013
 • Ngày đăng ký cuối cùng:           18/12/2013
 • Tỷ lệ chi trả:      8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu)
 • Thời gian thanh toán:     03/01/2014
 • 13/12/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố mua cổ phiếu quỹ:
  Số cổ phiếu cổ phiếu được giao dịch: 7920
  Số cổ phiếu quỹ hiện có: 488.735

 • 29/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 8%.

  File gốc

 • 09/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo luân chuyển 2 ví trí Giám đốc Điều hành Sản xuất & Phát triển sản phẩm và Giám đốc Điều hành chuỗi cung ứng của Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa và Ông Nguyễn Quốc Khánh cho nhau.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/8/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2013
  Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013
  Tỷ lệ chi trả: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 06/9/2013

 • 26/08/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 10/08/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 29/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/6/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2013
  - Lý do và mục đích: trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012
  - Tỷ lệ chi trả: 18%/mệnh giá (1.800 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thanh toán: 28/6/2013

 • 10/06/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 04/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/12/2012

  Phát hành cổ phiếu

  VNM: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/12/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 21/12/2012
  - Lý do và mục đích : phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Tỷ lệ thực hiện : 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 277.842.317 cổ phiếu
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
  - Ví dụ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 173 cổ phiếu, theo tỷ lệ quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm là 2:1, thì cổ đông A được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm là: 173/2x1 = 86,5 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ nhận được 86 cổ phiếu phát hành thêm. 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

 • 05/12/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/10/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNM: Nghị quyết 2012 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 16/10/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 13/09/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/09/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNM: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 23/08/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/08/2012

  Phát hành cổ phiếu

  VNM: Phát hành cổ phiếu 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/08/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 31/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 09/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/06/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/06/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/05/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 22/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo thay đổi chức vụ Quyền Giám đốc Điều hành Kinh doanh

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2012
  - Mục đích: trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011
  - Tỷ lệ cổ tức: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thanh toán: 25/04/2012

 • 23/04/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Gio dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/04/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 03/04/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNM: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 21 và 22/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2012
  Mục đích: tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  Thời gian tổ chức: 23/03/2012
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Legend, 2A-4A, Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

 • 21/03/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/03/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/02/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 02/02/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/12/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 185.289.204 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 30/12/2011
 • 01/12/2011

  Phát hành cổ phiếu

  VNM: Phát hành cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/11/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/11/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/11/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/11/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/10/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 30/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/9/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 13/9 và 14/9/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2011
  - Tỷ lệ cổ tức: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thanh toán: 30/9/2011

 • 07/09/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 111.420 cp
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 18.100 CP. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giao dịch: 129.520 cp
  Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
  Phương thức giao dịch: không thông qua sàn giao dịch
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ 7/9/2011 đến 7/12/2011

 • 01/09/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download
   

 • 01/07/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 14.254.910 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 01/07/2011

 • 27/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 31/05/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 95.190 cp
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 8.700 CP. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giao dịch: 103.890 cp
  Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
  Phương thức giao dịch: không thông qua sàn giao dịch
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ 31/5/2011 đến 31/8/2011

 • 27/04/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ 
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 21.420 CP. Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
  Phương thức giao dịch: không thông qua sàn giao dịch
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ 27/4/2011 đến 27/7/2011

 • 08/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 3.498.520 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  08/04/2011 
   
 • 08/04/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download

 • 25/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 24/02 và 25/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011
  Thời gian đại hội: 25/03/2011

  (Theo hsx)

 • 17/03/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 7.750 CP. Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
  Phương thức giao dịch: không thông qua sàn giao dịch
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ 17/03/2011 đến 17/06/2011

 • 11/03/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.806.820 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 11/03/2011
 • 25/01/2011

  Phát hành cổ phiếu

  VNM: Phát hành cổ phiếu

  Link download 

 • 25/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 24/12/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM - Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng đăng ký mua lại: 4.480 CP
  - Số lượng đã thực hiện: 4.480 CP
  - Số lượng CP quỹ hiện có: 66.020 CP

  Link download

 • 09/12/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM - Thông báo đăng ký mua lại 4480 cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ

 • Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
 • Mã chứng khoán: VNM.
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 4.480 CP.
 • Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
 • Phương thức giao dịch: không thông qua sàn giao dịch
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ 9/12/2010 đến 9/3/2011
 • 26/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM - Thông báo kết quả mua lại 1460 cổ phiếu quỹ

  Linkdownload

 • 15/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM - Thông báo kết quả mua lại 1050 cổ phiếu quỹ

  Linkdownload

 • 13/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Ngày 5/10/2010, SGDCK Tp.HCM đã có công văn số 1882/SGDHCM-NY chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) mua cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

  • Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
  • Mã chứng khoán: VNM.
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 1.050 CP.
  • Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
  • Phương thức giao dịch: không thông qua sàn giao dịch
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ 13/10/2010 đến 13/01/2011
 • 31/08/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNM - 17/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2010

  - Tỷ lệ trả cổ tức: 30%/mệnh giá
  - Giá trị: 3.000 VND
  - Thời gian thực hiện : 31/08/2010

  Linkdownload

 • 25/08/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM thông báo kết quả mua lại 2610 cổ phiếu quỹ

  Linkdownload

 • 16/08/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM - Thông báo mua cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
  -
  Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Mã chứng khoán: VNM.
  -
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 2.610 CP.
  -
  Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
  -
  Phương thức giao dịch: không thông qua sàn giao dịch
  -
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ 16/8/2010 đến 16/11/2010

 • 30/06/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNM:
  Thông báo kết quả và đăng ký mua tiếp cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) với nội dung như sau:

  • Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
  • Mã chứng khoán: VNM.
  • Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua : 22.040 CP.
  • Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 22.040  CP.
  • Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 38.610 CP.
  • Thời gian thực hiện giao dịch: 17/6/2010
  • Đăng ký mua tiếp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 6.910 cp.
  • Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
  • Phương thức giao dịch: không thông qua sàn giao dịch
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ 30/6/2010 đến 30/9/2010
 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 27/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Th
  i gian: ngày 27/3/2010, t8h – 12h
  Địa đim: khách sn Legend, 2A – 4A Tôn Đức Thng (phòng Kikyo, lu 2)

 • 01/07/2009

  Thay đổi BLĐ

  Công ty CP Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Trần Bảo Minh, chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối thương mại từ ngày 17/07/2009. Ông Trần Bảo Minh sẽ bàn giao công việc Công ty từ ngày 01/07/2009.
 • 01/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 31/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (MCK: VNM).
  • Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
  • Mã chứng khoán: VNM
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:  17/02/2009
  • Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  • Thời gian: Từ 8h đến 12h ngày 31/03/2009
  • Địa điểm họp: Khách sạn New World Saigon
  • Nội dung họp: Đại hội thông qua các nội dung như sau:
   • Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2008
   • Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT năm 2008
   • Báo cáo kết quả giám sát Tổng giám đốc của HĐQT
   • Báo cáo của Ban kiểm soát
   • Bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và BKS theo quy định
   • Trình Đại hội cổ đông phê duyệt:
    • Báo cáo tài chính năm 2008
    • Phân phối lợi nhuận năm 2008 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2009
    • Kế hoạch kinh doanh năm 2009
    • Thù lao của HĐQT, BKS, lương TGĐ năm 2009
    • Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2009
    • Sửa điều lệ (điều 20.1)
    • Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ
  • Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNM vào những ngày 16, 17 & 18/02/2009.
 • 15/01/2009

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

   Thông báo kết quả kinh doanh 12 tháng năm 2008 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

  CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (MCK: VNM) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2008.

  Theo kết quả kinh doanh vừa được VNM công bố, năm 2008, Công ty đạt 8.380 tỷ đồng doanh thu, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2007 và vượt 2,2% so với kế hoạch năm 2008. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.230 tỷ đồng, vượt 7,9% so với kế hoạch năm và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

  Cũng theo VNM, trong năm 2009, Công ty sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 9.020 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 1.490 tỷ đồng, tăng 21,1% so với năm 2008.