Lịch sự kiện

 • 24/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2018
  Thời gian thực hiện: 24/03/2018
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn REX 
  Nội dung họp: Sẽ thông báo sau trên website công ty www.tna.com.vn.
 • 22/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2018
  Thời gian thanh toán : 22/03/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 26/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017.
 • 23/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 05/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Giảm phần vốn góp của TNA tại Công ty Cổ phần Thương mại phát triển Sài Gòn 268 từ 159.600.000.000 đồng xuống còn 119.700.000.000 đồng
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hòa là người đại diện phần vốn góp của TNA sau khi hoàn thành việc giảm vốn.
 • 10/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con có tên Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Sài Gòn 168 để thực hiện phân phối hàng điện máy.
 • 20/10/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/09/2017
  Thời gian thanh toán : 20/10/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 11/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
 • 01/08/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.487.390 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 12.592.167 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đối với 1.999.399 cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 01/08/2017;
  + Đối với 487.991 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty: 17/06/2019.
 • 19/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện phần vốn góp và giám đốc của Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Sài Gòn 268.
 • 29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh công ty.
 • 29/05/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 122:25 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 122 quyền được phân phối 25 cổ phiếu mới).
 • 19/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động.
 • 01/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/03/2017
  Thời gian thực hiện: 01/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
  Nội dung họp: Sẽ thông báo sau trên website công ty www.tna.com.vn.
 • 31/03/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/03/2017
  Thời gian thực hiện: 31/03/2017.
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá.
 • 14/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền và chọn ngày 02/03/2017 là ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức.

  Tải file gốc
 • 18/11/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/10/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/10/2016
  Thời gian th c hiện: 18/11/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 03/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 tỷ lệ 10% và chọn ngày 20/10/2016 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 18/07/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.104.777 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 10.104.777 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/07/2016.
  Ngày chính thức giao dịch: 18/07/2016.
 • 01/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/06/2016
  Thời gian thực hiện: 01/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 02/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/06/2016
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.105.137 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 4:1,1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 4 quyền được phân phối 1,1 cổ phiếu mới).
 • 11/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm - Thiên Nam.

  Tải file gốc
 • 11/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 tỷ lệ 10%/mệnh giá và chọn ngày 03/06/2016 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 11/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 13/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hoàng
  Mã chứng khoán: TNA
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Hiệp
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em ruột
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 193.097 CP, tỷ lệ 2,41%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/4/2016 đến ngày 10/5/2016.

  Tải file gốc
 • 08/04/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Vương Quang Hào
  Mã chứng khoán: TNA
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/4/2016 đến ngày 5/5/2016.

  Tải file gốc

  Tải file gốc
 • 31/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Lê Hữu Trung, Phó TGĐ, đăng ký bán 60.000 cổ phiếu từ ngày 31/3 đến 27/4/2016.
 • 26/03/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016
  Thời gian thực hiện: 8:00AM ngày 26/03/2016
  Địa điểm thực hiện: Lầu 1, khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, tp. HCM.
 • 24/03/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/02/2016
  Thời gian thực hiện: Ngày 24/03/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 25/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 và chọn ngày 25/02/2016 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 24/12/2015

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Giang
  Mã chứng khoán: TNA
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.328 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.328 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/11/2015 đến ngày 24/12/2015
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không khớp lệnh.
 • 14/12/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố mua thành công 344.690 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 06/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn ngày mua cổ phiếu quỹ từ ngày 10/11/2015 đến ngày 09/12/2015.

  Tải file gốc
 • 20/10/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/09/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 20/10/2015.

 • 24/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 400.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 01/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 1/2015 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 07/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT ngày 7/5/2015 về việc chọn A&C là công ty kiểm toán năm 2015.

  File gốc

 • 28/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015
  Thời gian thực hiện: Ngày 28/03/2015
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Rex

  Nội dung họp: Sẽ thông báo sau trên website Công ty www.tna.com.vn.

 • 28/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  Thời gian thực hiện: Ngày 23/03/2015.

 • 23/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 tỷ lệ 10%.


  Tải file gốc

 • 15/10/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 15/10/2014.

 • 03/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HDDQT về việc trả cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 23/07/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố đăng ký mua 1700 cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 30/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 09/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn A&C là công ty kiểm toán năm 2014.

  Tải file gốc

 • 29/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 29/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013:
  Thời gian thực hiện : ngày 29/03/2014.
  Địa điểm thực hiện: Phòng họp Lotus A, khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, tp. HCM.

 • 27/03/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 25/02/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng            : 27/02/2014
  T
  ỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  Thời gian thực hiện: Ngày 27/03/2014

 • 28/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên  Nam công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 11/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 01/01/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố bổ nhiệm ông Vương Quang Hào chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/1/2014.
 • 15/10/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/09/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/09/2013
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: ngày 15/10/2013

 • 04/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/02/2013
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
  - Thời gian thực hiện : ngày 31/03/2013
  - Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

 • 25/03/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/02/2013
  - Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt.
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  - Thời gian thực hiện: Ngày 25/03/2013

 • 23/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/01/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/10/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TNA: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 22/02/2012 và 23/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/02/2012
  Thời gian thực hiện : ngày 08/04/2012
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn REX

 • 08/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 22/02/2012 và 23/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/02/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  Thời gian thực hiện: ngày 30/03/2012

 • 30/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 07/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 17, 18/08/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2011
  Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Ngày thanh toán: 30/09/2011

 • 25/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 22/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

 • 26/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/02/2011 và 17/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/2/2011
  - Ngày tổ chức Đại hội: 26/03/2011
  - Địa điểm tổ chức: Phòng họp LotusBallroom, Lầu 1, Khách sạn REX số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM


  Link download

  (Theo hsx)

 • 15/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNA: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/02/2011 và 17/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/2/2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 15%/mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thực hiện : 15/03/2011

 • 25/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 15/09/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNA - 16/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010
  -
  Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/08/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 12/08/2010 và 13/08/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/08/2010
  -
  Mục đích : tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt
  -
  Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (1000đồng/cổ phiếu)
  -
  Thời gian thực hiện : 15/09/2010

 • 04/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 27/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Thời gian: 8h00, ngày 27/3/2010
  Địa điểm: Phòng họp Sunflower, lầu 1, khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, tp. Hồ Chí Minh. 

 • 21/10/2009

  Kết quả kinh doanh quý

   
 • 23/03/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 21/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Thương mại- Xuất nhập khẩu Thiên Nam (MCK: TNA).
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:  16/02/2009
  • Mục đích: tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
   • Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008:
    • Tỷ lệ cổ tức: 5% trên mệnh giá (500đ/cổ phiếu)
    • Ngày chi trả: 05/03/2009
    • Đối với cổ đông đã lưu ký: Nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản
    • Đối với cổ đông chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại Công ty CP TM-XNK Thiên Nam vào các ngày từ thứ 2 – thứ 6 sáng từ 8h:30 - 11h30, chiều từ 14h00 – 17h00 và xuất trình CMND, Sổ đông đông, Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có)
   • Đại hội cổ đông thường niên năm 2008:
    • Thời gian tổ chức: 21/03/2009
    • Địa điểm tổ chức: Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghế, Quận 1, TP.HCM.
    • Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TNA vào các ngày 13, 16 & 17/02/2009.
 • 19/03/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

Giá trong ngày

16.55

-1.55 (-8.56%)
Giá tham chiếu18.1
Giá mở cửa18.1
Giá cao nhất18.2
Giá thấp nhất17.5
Giá đóng cửa18.1
Khối lượng77,200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,247,213
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)202.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,371.3
P/E12.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,303.8
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)25
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

18.10

0.10 (0.54%)

77,20011,953,160
16/01

18.20

0.00 (0.00%)

172,4903,111,280
16/01

18.20

0.00 (0.00%)

172,4903,111,280
15/01

18.20

0.15 (0.81%)

130,2302,355,550
15/01

18.20

0.15 (0.81%)

130,2302,355,550
14/01

18.35

0.65 (3.42%)

311,2505,621,060
13/01

19.00

0.35 (1.80%)

175,1803,287,400
10/01

19.35

0.15 (0.76%)

468,0209,874,000
09/01

19.50

0.70 (3.72%)

1,420,35026,216,420
08/01

18.80

1.40 (6.93%)

7,820711,020
07/01

20.20

1.50 (6.91%)

236,43011,370,961
06/01

21.70

0.90 (3.98%)

756,81016,531,440

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

24/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng...

22/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2018Ngày đăng...

26/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm...

23/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ...

05/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Giảm phần vốn...

10/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập...

20/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/09/2017Ngày đăng ký...

11/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng...

01/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.487.390 cổ phiếuTổng số lượng chứng khoán...

19/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi điều...

29/05/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao...

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về tiêu chuẩn và danh...

01/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

01/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03...

31/03/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền ...

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm...

18/11/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/10/2016Ngày...

03/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

18/07/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.104...

01/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02...

02/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch...

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi vốn điều...

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công...

13/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị HoàngMã chứng khoán: TNASố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.000 CPTên của người liên quan tại TCNY...

08/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Vương Quang HàoMã chứng khoán: TNAChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốcSố lượng cổ phiếu...

31/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Lê Hữu Trung, Phó TGĐ, đăng ký bán 60.000 cổ phiếu từ ngày 31/3 đến 27/4/2016...

26/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

26/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016Ngày đăng ký...

24/03/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

25/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

28/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng...

24/12/2015

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng GiangMã chứng khoán: TNAChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

14/12/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố mua thành công 344.690 cổ phiếu...

06/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

04/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn...

20/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

24/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại...

01/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức...

07/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT ngày 7/5...

28/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014: Ngày giao dịch không...

28/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

23/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức...

15/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng...

03/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HDDQT về việc trả cổ tức...

23/07/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố đăng ký mua 1700 cổ phiếu lô...

30/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ...

09/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn...

29/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

29/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013:Thời gian thực hiện : ngày...

27/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền       ...

28/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên  Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

11/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

01/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố bổ nhiệm ông Vương Quang Hào chức vụ...

15/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/09/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/09/2013 Lý do và...

04/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

30/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

31/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2013 - Ngày đăng...

25/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/02/2013 - Lý do và mục đích: Tạm ứng...

23/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

09/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

09/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

15/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

06/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

10/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TNA: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

08/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02...

08/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải...

30/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

30/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

07/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

06/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

02/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

30/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNA: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các...

25/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

22/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

26/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2011 (trường hợp bán thỏa...

15/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNA: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

25/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download ...

15/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNA - 16/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/08...

04/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

27/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: 8h00, ngày 27/3/2010Địa điểm: Phòng họp Sunflower, lầu 1, khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1,...

21/10/2009

Kết quả kinh doanh quý

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

21/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Thương mại- Xuất nhập khẩu Thiên Nam (MCK: TNA)...

19/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam