Lịch sự kiện

 • 20/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/07/2017

  Tạm dừng Niêm yết

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2014:

  Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 100.000.000 cổ phiếu
  Ngày hủy đăng ký giao dịch: 13/07/2017
  Lý do hủy đăng ký giao dịch: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước rút 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư tại Công ty.
 • 01/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hạnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/07/2017.
 • 29/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/06/2017:

  1/ Bổ nhiệm:

  - Ông Nguyễn Minh Hạnh, ông Ngô Đình Khôi và ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Bùi Quang Hưng và ông Trần Quốc Việt chức vụ Thành viên BKS

  2/ Miễn nhiệm:
  - Ông Nguyễn Quốc Huy chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
  - Ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Trần Mạnh Hữu và ông Nguyễn Đức Huy chức vụ Thành viên BKS.
 • 29/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 29/06/2017.
 • 29/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017
  Thời gian họp: 29/06/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Tổ 14, Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  Nội dung họp:
  - Bổ sung sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ từ 2.840 tỷ đồng xuống còn 1.840 tỷ đồng, đồng thời bỏ nội dung nói về cổ đông chiến lược, cho phù hợp và đồng bộ với giấy chứng nhận đang ký doanh nghiệp lần 8 của Công ty.
  - Thông qua chủ trương về việc phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của Công ty.
  - Báo cáo về việc chấp thuận cho các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long và Nguyễn Tiến Dũng được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
  - Chấp thuận cho các ông Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
  - Tổ chức bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty.
  - Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 01/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/06/2017.
 • 15/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 15/05/2017.
 • 15/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 04/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát thay thế ông Trần Mạnh Hữu từ ngày 04/05/2017.
 • 20/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017
  Thời gian họp: 07h30, ngày 20/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 14, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
 • 15/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 15/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 03/03/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Thực 
  - Mã chứng khoán: TIS 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 9.606.600 CP (tỷ lệ 3,38%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.708.200 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.314.800 CP 
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,04% 
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 03/03/2017.
 • 21/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thương mại Thái Hưng 
  - Mã chứng khoán: TIS 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 103.100 CP (tỷ lệ 0,04%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 14.100.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.203.100 CP 
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5% 
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 21/02/2017.
 • 21/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Thực
  - Mã chứng khoán: TIS 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.200.000 CP (tỷ lệ 5%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.556.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.644.000 CP (tỷ lệ 3,4%) 
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/02/2017.
 • 24/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Thực 
  - Mã chứng khoán: TIS 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 14.200.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.200.000 CP 
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5% 
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 23/12/2016.
 • 25/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 14/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016
  Thời gian họp: 14/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 14, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
 • 17/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/12/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/06/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu phát hành thêm: 100.000.000
  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 284.000.000
  Ngày chính thức giao dịch: 12/6/2015
  Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ và hạn chế chuyển nhượng đến ngày 18/3/2016.

 • 16/05/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 14, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

  Nội dung họp:
  + Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 của Công ty;
  + Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty;
  + Các tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2015 và nguồn vốn cho đầu tư năm 2015 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014; Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2015 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015; Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 20/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 27/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 15/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Diệp thay thế ông Trần Văn Khâm giữ chức vụ TGĐ từ ngày 15/3/2015.

  Tải file gốc

 • 23/01/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 01/01/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Đoàn Mạnh Trung tạm thời thay thế bà Đoàn Thu Trang giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 1/1/2015.

  Tải file gốc

 • 11/12/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, ủy viên HĐQT, chức vụ phó TGĐ từ ngày 11/12/2014.

  Tải file gốc

 • 13/11/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/10/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Bùi Văn Khoa thay thế ông Trương Cao Khánh giữ chức vụ người CBTT từ ngày 1/10/2014.

  Tải file gốc

 • 19/09/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2014
  Thời gian họp: Dự kiến giữa tháng 10/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
  Nội dung họp: Thông qua các tờ trình về phát hành thêm cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của CTCP Gang thép Thái Nguyên.

 • 21/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/04/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng chức vụ trưởng BKS.

  Tải file gốc

 • 08/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 25/02/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố Ông Hoàng Danh Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay ông Đỗ Xuân Hòa kể từ ngày 25/02/2014.
 • 20/02/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố thay đổi trưởng BKS:
  Ông Hoàng Danh Sơn không tiếp tục giữ chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 20/2/2014
  Ông Bùi Văn Lừng được bầu giữ chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 20/02/2014.
 • 14/02/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 4/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

 • 21/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2013

  File gốc

 • 01/01/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên bổ nhiệm ông Đinh Quốc Thái chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 1/1/2014.
 • 03/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh CTCP Gang thép Thái Nguyên-Mỏ sắt Tiến Bộ.

  File gốc

 • 16/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 02/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2012
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết ­
  Thời gian dự kiến họp: Đầu tháng 4/2012 ­
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

 • 07/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TIS: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2011
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền
  - Tỷ lệ thực hiện: 10% /cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 07/6/2011

 • 24/03/2011

  Niêm yết mới

  Ngày 24/3/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TIS trên thị trường UPCoM
  - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Gang thép Thái Nguyên
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán: TIS
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 184.000.000 cổ phiếu (Một trăm tám mươi tư triệu cổ phiếu)
  - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.840.000.000.000 đồng (Một nghìn tám trăm bốn mươi tỷ đồng)
  - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 24/03/2011

Giá trong ngày

9.8

-0.3 (-2.97%)
Giá tham chiếu10.1
Giá mở cửa13.4
Giá cao nhất13.4
Giá thấp nhất10.1
Giá đóng cửa10.1
Khối lượng200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)184,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,803.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)150.8
P/E65.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,075.1
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

10.10

1.60 (13.68%)

2002,350
16/01

11.70

1.40 (13.59%)

1001,170
15/01

10.30

1.80 (14.88%)

1001,030
14/01

12.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

12.10

1.50 (14.15%)

1001,210
10/01

9.90

1.70 (14.66%)

5005,290
09/01

11.30

1.90 (14.39%)

1,30015,070
08/01

13.20

2.30 (14.84%)

1001,320
07/01

15.50

0.00 (0.00%)

00
06/01

15.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

13/07/2017

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2014:Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 100.000.000...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hạnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/07/2017...

29/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/06/2017:1/ Bổ nhiệm:- Ông Nguyễn Minh Hạnh, ông...

29/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 29...

29/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017Thời gian họp: 29/06/2017Địa điểm tổ chức họp...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/06/2017...

15/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy chức vụ Chủ tịch HĐQT,...

15/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

04/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng chức vụ Trưởng Ban Kiểm...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20...

15/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

15/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

03/03/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Thực - Mã chứng khoán: TIS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 9.606.600 CP (tỷ...

21/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thương mại Thái Hưng - Mã chứng khoán: TIS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 103.100 CP ...

21/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Thực- Mã chứng khoán: TIS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.200.000 CP (tỷ lệ...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2016 (Công ty mẹ).

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

23/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Thực - Mã chứng khoán: TIS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

28/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

14/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016Ngày đăng...

17/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

21/12/2015

Kết quả kinh doanh quý

Đính chính Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

12/06/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Số cổ phiếu phát hành...

16/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

20/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn...

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHDCĐ 2015

27/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

27/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

15/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Diệp thay thế ông Trần Văn...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Đoàn Mạnh Trung tạm thời thay thế...

11/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, ủy viên HĐQT, chức vụ...

13/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Bùi Văn Khoa thay thế ông Trương...

19/09/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:Ngày đăng ký cuối cùng: 30...

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

08/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng chức vụ trưởng BKS...

08/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

25/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố Ông Hoàng Danh Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế...

20/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố thay đổi trưởng BKS:Ông Hoàng Danh Sơn không tiếp tục...

14/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp...

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2013File gốc

01/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên bổ nhiệm ông Đinh Quốc Thái chức vụ thành viên HĐQT từ ngày...

03/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh CTCP...

16/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

02/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012...

07/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TIS: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2011 - Lý do và mục đích: Trả...

24/03/2011

Niêm yết mới

Ngày 24/3/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TIS trên thị trường UPCoM - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Gang thép Thái Nguyên - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam