Lịch sự kiện

 • 19/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần PVI (PVI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/02/2018

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/02/2018

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/02/2018

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần PVI (PVI) đăng ký bán 11.754.600 cổ phiếu quỹ từ ngày 21/02/2018 đến ngày 22/03/2018.
 • 22/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI (PVI) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch bán cổ phiếu quỹ.
 • 23/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần PVI (PVI) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 16/10/2017.
 • 29/09/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần PVI trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/09/2017
  Thời gian thanh toán : 29/09/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).
 • 15/09/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần PVI (PVI) công bố bổ nhiệm ông Phạm Khắc Dũng chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 15/09/2017.
 • 28/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI (PVI) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông.
 • 11/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).
 • 11/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần PVI công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 27/04/2017:

  - Ông Jens Holger Wohthat thôi giữ chức vụ Phó Trưởng BKS và giữ chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Daryl John Vella được bổ nhiệm chức vụ Thành viên BKS.

 • 27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần PVI tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017
  Thời gian họp: 08h00 - 12h00, ngày 27/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/09/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần PVI trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2016
  Thời gian thực hiện: 30/09/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 • 26/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt từ ngày ngày 26/09/2016.

  Tải file gốc
 • 30/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc
 • 26/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 25% vốn góp tại PVI Sun Life cho Sun Life Assurance Company of Canada (Sun Life).

  Tải file gốc
 • 10/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần PVI công bố bổ nhiệm ông Vũ Văn Thắng, Phó TGĐ, chức vụ Người CBTT từ ngày 28/07/2016.

  Tải file gốc
 • 05/05/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/05/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần PVI tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016
  Thời gian họp: 08h00, ngày 20/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
 • 01/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 29/02/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 29/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   HDI Global SE đã mua 9.179.568 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sở hữu lên 83.711.071 hay 37,63%.
 • 18/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: HDI Global SE (Sucessor oF HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG)
  - Mã chứng khoán: PVI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 74.531.503 CP (tỷ lệ 33,5%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Jens Holger Wohlthat
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9.179.568 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/03/2016.
 • 17/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/01/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần PVI công bố đã bán thành công 201.000 cổ phiếu quỹ.
 • 17/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ 11.955.600 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 13/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ sở hữu tại PVI Sun Life xuống còn 25%.

  Tải file gốc
 • 15/10/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần PVI công bố trả cố tức bằng tiền mặt năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2015
  Thời gian thực hiện: 15/10/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

 • 27/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và chỉ tiêu 6 tháng cuối năm. 

  Tải file gốc

 • 17/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh Q1/2015 và kế hoạch Q2/2015.

  Link tin

 • 19/05/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/05/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần PVI công bố đã mua vào 2.871.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quỹ lên 11.955.600 cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 15/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần PVI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2015
  Thời gian họp: 8:00 ngày 15/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: tầng 20, tòa nhà PVI, 168 phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

 • 25/03/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần PVI công bố đăng ký mua lại 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 23/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Báo cáo kết quả SXKD 2014 và kế hoạch năm 2015 trình ĐHĐCĐ
  - Báo cáo năm 2014 và phương hướng hoạt đông năm 2015 của HĐQT
  - Tờ trình BCTC kiểm toán 2014
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014
  - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và 2015.

  Tải file gốc

 • 13/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 25/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 01/01/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần PVI công bố ông Trần Văn Quý, phó TGĐ, sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2015.

  Tải file gốc

 • 19/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng, kế hoạch 3 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu.

  Tải file gốc

 • 13/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần PVI công bố bổ nhiệm nhân sự sau cho nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 13/11/2014:
  - Ông Phùng Tuấn Kiên thôi giữ chức vụ kế toán trưởng và được bổ nhiệm chức vụ phó TGĐ
  - Ông Trần Duy Cương được bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng.

  Tải file gốc

 • 07/11/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần PVI trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: Ngày 30/9/2014.

 • 24/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và chỉ tiêu 6 tháng cuối năm.

  Tải file gốc

 • 12/08/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần PVI công bố đã mua vào 256.000 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 07/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/06/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần PVI lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 

  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2014
  Nội dung xin ý kiến: Thông qua thỏa thuận khung với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7 năm 2014

 • 17/06/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần PVI công bố đăng ký mua 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 11/06/2014

  Thay đổi BLĐ

  PVI - Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS từ ngày 06/06/2014

  Tải file gốc

 • 06/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc báo cáo kết quả kinh doanh Q1/2014 và kế hoạch SXKD Q2/2014.

  Tải file gốc

 • 20/05/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần PVI tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  - Thời gian họp: 8:00AM, ngày 25/04/2014
  - Địa điểm tổ chức họp: tầng 20, tòa nhà PVI, số 168 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, tp. Hà Nội.

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 04/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 21/02/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2012:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2013
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  Thời gian thực hiện: 21/02/2014

 • 07/01/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần PVI công bố đã mua 840.600 cổ phiêú quỹ, số cổ phiếu quỹ hiện có 8.827.700 cổ phiếu.
 • 03/12/2013

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần PVI công bố chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn từ ngày 3/12/2013.

 • 30/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết HĐQT ngày 30/8/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án chuyển nhượng cổ phần CTCP Du lịch Dầu khí Sapa.
  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 07/12/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ 
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.229.100 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được lệnh như mong muốn
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 21/09/2012
  - Ngày kết thúc giao dịch: 21/11/2012

 • 27/09/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PVI: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2012
  a. Đợt 2 năm 2011:
  - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng cổ tức đợt 2 năm 2011)
  - Thời gian thực hiện: Ngày 27/09/2012
  b. Đợt 1 năm 2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012)
  - Thời gian thực hiện: Ngày 27/09/2012

 • 24/09/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ 
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.229.100 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Mua làm cổ phiếu quỹ
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và giá bình quân tối đa bằng giá trị sổ sách
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/09/2012
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/11/2012

 • 20/09/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần PVI Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 21.294.715 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 20/09/2012
   
 • 19/09/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ 
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.229.100 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá trị thị trường và giá bình quân tối đa bằng giá trị sổ sách
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được lệnh như mong muốn.
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 05/07/2012
  - Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2012

 • 22/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/08/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 03/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.288.300 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.711.700 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 482.600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá trị thị trường và giá bình quân tối đa bằng giá trị sổ sách
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được lệnh như mong muốn.
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 27/04/2012
  - Ngày kết thúc giao dịch: 27/06/2012

 • 02/07/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  PVI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 02/07/2012 đến ngày 30/09/2012
  - Nội dung xin ý kiến:
   + Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVI;
   + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVI.

 • 22/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  PVI: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 02/05/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.288.300 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.711.700 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Mua làm cổ phiếu quỹ
  - Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/05/2012
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/06/2012

 • 27/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần PVI thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách hoạt động phía Nam

  Tải file dữ liệu gốc

   

 • 26/04/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP PVI
  2. Mã chứng khoán: PVI
  3. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.272.300 CP
  4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.727.700 CP
  5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.000 CP
  6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.288.300 CP
  7. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  9. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được lệnh như mong muốn
  10. Ngày bắt đầu giao dịch: 17/02/2012
  11. Ngày kết thúc giao dịch: 17/04/2012

 • 16/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần PVI thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2012
  3. Lý do và mục đích: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  + Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 16/04/2012
  + Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau

 • 29/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/02/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 17/02/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP PVI
  2. Mã chứng khoán: PVI
  3. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.272.300 CP
  4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.727.700 CP
  5. Mục đích thực hiện giao dịch: Mua làm cổ phiếu quỹ
  6. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  7. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/02/2012
  8. Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/04/2012

 • 15/02/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP PVI
  2. Mã chứng khoán: PVI
  3. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP
  4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000.000 CP
  5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.272.300 CP
  6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.272.300 CP
  7. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  9. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được lệnh như mong muốn.
  10. Ngày bắt đầu giao dịch: 05/12/2011
  11. Ngày kết thúc giao dịch: 03/02/2012

 • 08/12/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty cổ phần PVI Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 53.236.788 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 08/12/2011
   
 • 08/12/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Mua làm cổ phiếu quỹ
  Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/12/2011
  Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/02/2012

 • 05/12/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/12/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.342.200 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.657.800 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.657.800 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP
  Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  Ngày bắt đầu giao dịch: 09/11/2011
  Ngày kết thúc giao dịch: 30/11/2011

 • 22/11/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/11/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.342.200 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.657.800 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Mua làm cổ phiếu quỹ
  Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/11/2011
  Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/01/2012

 • 31/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PVI: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng, trong đó 800 đồng cổ tức đợt 2 năm 2010 và 700 đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011)
  Thời gian thực hiện: 31/08/2011

 • 31/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PVI: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 7%
  - Thời gian thực hiện: 31/08/2011

 • 26/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.608.500 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.391.500 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 570.600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.179.100 CP
  - Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không khớp được giá như mong muốn
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/06/2011
  - Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2011

 • 25/08/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  PVI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền (YKVB): 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/8/2011 đến ngày 25/10/2011
  Nội dung xin ý kiến: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 25/08/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  PVI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2011
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  - Nội dung xin ý kiến: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/08/2011 đến ngày 25/10/2011

 • 19/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 08/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần PVI thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  - Người công bố thông tin trước đây: Ông Nguyễn Anh Vũ
  - Người công bố thông tin mới: Ông Phạm Khắc Dũng, Phó Tổng Giám đốc CTCP PVI
  - Ngày hiệu lực: Từ ngày 01/8/2011.

 • 01/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và đợt 1 năm 2011: Chi trả 8% cổ tức đợt 2 năm 2010 và tạm ứng 7% cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt.

 • 06/07/2011

  Thay đổi Tên/Ticker

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam thông báo thay đổi tên/mã giao dịch.
  Tên mới: Công ty Cổ phần PVI
  Tên cũ: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
 • 22/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.608.500 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.391.500 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Mua làm cổ phiếu quỹ
  Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại
  Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/06/2011
  Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/08/2011

 • 17/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.700 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.999.300 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 607.800 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.608.500 CP
  Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được lệnh như mong muốn
  Ngày bắt đầu giao dịch: 12/04/2011
  Ngày kết thúc giao dịch: 12/06/2011

 • 27/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 04/05/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2011
  - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2011

  (Theo hnx)

 • 23/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 25/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Trần Văn Quý thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kể từ ngày
  1/12/2010

  (Theo hnx)


   

 • 01/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm ông Phạm Khắc Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 24/11/2010
  Bổ nhiệm ông Trương Quốc Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày
  25/11/2010

  (Theo hnx)

 • 25/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  PVI - Đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu quỹ

  1.    Tên tổ chức niêm yết: Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

  2.    Địa chỉ trụ sở chính: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

  3.    Vốn điều lệ: 1.597.103.640.000

  4.    Mã chứng khoán giao dịch: PVI

  5.    Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP

  6.    Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 5.000.000 CP

  7.    Mục đích : mua làm cổ phiếu quỹ

  8.    Nguồn vốn dùng để mua: Từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại

  9.    Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và tối đa bằng giá trị sổ sách

  10. Ngày bắt đầu giao dịch: 25/11/2010

  11. Ngày kết thúc giao dịch: 22/02/2011

  12. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

  13. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán Dầu khí - PSI.

 • 05/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010

  Link download

  (Theo hnx)

 • 28/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Quyết định Hội đồng quản trị số 1005/QĐ-PVI ngày 24/9/2010 về việc Mua cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa của Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (Chi tiết tại tài liệu đính kèm)

  Linkdownload

 • 19/10/2010

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Đỗ Tuấn Bình thôi giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin Kể từ ngày 14/10/2010
  Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 14/10/2010

  (Theo hnx)

 • 05/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2010

  Niêm yết thêm

  Văn bản số 1402/TB-PVI ngày 14/07/2010 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (MCK: PVI) về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung.
  -
  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;
  -
  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
  -
  Mã chứng khoán: PVI;
  -
  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  -
  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 56.160.364 cổ phiếu (Năm mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn ba trăm sáu mươi tư cổ phiếu);
  -
  Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 561.603.640.000 đồng (Năm trăm sáu mươi mốt tỷ sáu trăm linh ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng);
  -
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 159.710.364 cổ phiếu (Một trăm năm mươi chín triệu bảy trăm mười nghìn ba trăm sáu mươi tư cổ phiếu);
  -
  Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 1.597.103.640.000 đồng (Một nghìn năm trăm chín mươi bảy tỷ một trăm linh ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng);
  -
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 21/07/2010.

  (Theo hnx.vn)

 • 27/04/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt nam (PVI) thông báo Nghị quyết HĐQT

  Link download

 • 22/04/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết về chuyển nhượng 14.650.000 cổ phiếu PSI.
 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 29/06/2009

  Thay đổi BLĐ

  Ngày 01/07/2009, Sở GDCK Hà Nội nhận được Công văn của Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, Sở GDCK Hà Nội thông báo:

  Theo Quyết định số 768/QĐ-PVI ngày 29/06/2009 của Hội đồng Quản trị Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm Sài Gòn (thuộc Bảo Việt) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.

 • 07/05/2009

  Thay đổi BLĐ

  Căn cứ Nghị qyết Hội đồng quản trị số 623/QĐ-PVI ngày 04/5/2009 và công văn số 1153/PVI-PC&KSNB ngày 05/5/2009 của Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam,  Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đối với Ông Bùi Ngọc Thắng để nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
 • 31/03/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

    Báo cáo tài chính năm 2008
 • 17/03/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngày 17/3/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ XII ngày 16/3/2009 của Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn.

  Đính kèm : Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ XII ngày 16/3/2009 của Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

 • 03/02/2009

  Kết quả kinh doanh quý

    Báo cáo tài chính quý IV/2008

Giá trong ngày

31.0

-0.7 (-2.21%)
Giá tham chiếu31.7
Giá mở cửa32.1
Giá cao nhất32.2
Giá thấp nhất31.7
Giá đóng cửa31.7
Khối lượng113,610
Giao dịch ròng NĐTNN9,800
Room nước ngoài còn lại46.69%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)229,108,967
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)7,102.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,660.8
P/E11.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)30,070.7
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

31.70

0.40 (1.25%)

113,6103,626,731
16/01

32.10

0.10 (0.31%)

83,4042,669,052
15/01

32.20

0.10 (0.31%)

116,7723,736,101
14/01

32.10

0.10 (0.31%)

36,8181,180,168
13/01

32.00

0.00 (0.00%)

71,7002,300,270
10/01

32.00

0.00 (0.00%)

136,6104,396,574
09/01

32.00

0.10 (0.31%)

78,4692,506,354
08/01

32.10

0.20 (0.62%)

58,6811,879,568
07/01

32.30

1.20 (3.86%)

166,6095,241,661
06/01

31.10

0.10 (0.32%)

51,6603,295,418

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PVI (PVI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2018Ngày đăng ký cuối...

23/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (công ty mẹ).

23/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

21/02/2018

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần PVI (PVI) đăng ký bán 11.754.600 cổ phiếu quỹ từ ngày 21/02/2018 đến...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

06/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI (PVI) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch bán cổ phiếu quỹ.

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

16/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PVI (PVI) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 16...

29/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần PVI trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 15/09...

15/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PVI (PVI) công bố bổ nhiệm ông Phạm Khắc Dũng chức vụ Người được ủy quyền công...

28/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI (PVI) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho...

11/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

11/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

27/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PVI công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 27/04/2017:- Ông Jens Holger Wohthat...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PVI tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017Thời gian...

23/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

23/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

02/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

02/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

30/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần PVI trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 20...

26/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt từ...

30/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ...

26/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 25% vốn góp tại PVI Sun Life cho...

10/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

28/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PVI công bố bổ nhiệm ông Vũ Văn Thắng, Phó TGĐ, chức vụ Người CBTT từ...

05/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

05/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PVI tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016Ngày giao dịch...

01/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất

29/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Công ty mẹ).

29/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

HDI Global SE đã mua 9.179.568 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sở hữu lên 83.711.071 hay 37...

18/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: HDI Global SE (Sucessor oF HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG)- Mã chứng khoán: PVI- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 74.531.503 CP (tỷ lệ 33,5%)- Tên của...

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

13/01/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần PVI công bố đã bán thành công 201.000 cổ phiếu quỹ.

17/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ 11.955.600 cổ phiếu...

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

12/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ sở hữu tại PVI Sun Life...

15/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần PVI công bố trả cố tức bằng tiền mặt năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2015 Ngày đăng ký...

27/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và...

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 hợp nhất

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (công ty mẹ)

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015 hợp nhất

17/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh Q1/2015 và kế hoạch...

19/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

07/05/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần PVI công bố đã mua vào 2.871.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quỹ lên...

15/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PVI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015Ngày giao dịch không hưởng...

25/03/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần PVI công bố đăng ký mua lại 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ....

23/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Báo cáo kết quả SXKD 2014 và kế hoạch năm 2015 trình ĐHĐCĐ - Báo cáo...

13/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

25/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

26/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu...

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PVI công bố ông Trần Văn Quý, phó TGĐ, sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/1...

19/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng, kế hoạch...

13/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PVI công bố bổ nhiệm nhân sự sau cho nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 13/11/2014...

07/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

30/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần PVI trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

24/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và chỉ...

12/08/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần PVI công bố đã mua vào 256.000 cổ phiếu quỹ.Tải file gốc

07/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

18/06/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần PVI lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2014Ngày giao dịch không...

17/06/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần PVI công bố đăng ký mua 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.Tải...

11/06/2014

Thay đổi BLĐ

PVI - Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS từ ngày 06/06/2014Tải file gốc

06/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQT về việc báo cáo kết quả kinh doanh Q1/2014...

20/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PVI tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:- Thời gian họp: 8:00AM, ngày 25/04/2014- Địa điểm...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

04/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

21/02/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2012:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11...

07/01/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần PVI công bố đã mua 840.600 cổ phiêú quỹ, số cổ phiếu quỹ hiện có 8...

03/12/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PVI công bố chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn...

30/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết HĐQT ngày 30/8/2013. Tải file dữ liệu gốc

30/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án chuyển nhượng cổ phần CTCP...

21/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

07/12/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.229.100...

27/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PVI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2012 a. Đợt 2 năm 2011:- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ...

24/09/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.229.100...

20/09/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần PVI Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng...

19/09/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.229.100 CP- Số lượng cổ...

22/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

21/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

10/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

03/07/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.288.300 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.711.700 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 482.600 CP...

02/07/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PVI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2012 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu...

22/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc Tải file...

14/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

08/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PVI: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012Tải file dữ liệu gốc

02/05/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.288.300 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.711...

27/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần PVI thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách hoạt động phía...

26/04/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP PVI 2. Mã chứng khoán: PVI 3. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.272.300 CP...

16/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần PVI thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2012 3....

29/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Thông qua báo cáo kết...

29/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

28/02/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

17/02/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP PVI 2. Mã chứng khoán: PVI 3. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện...

15/02/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP PVI 2. Mã chứng khoán: PVI 3. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP 4...

08/12/2011

Niêm yết thêm

Công ty cổ phần PVI Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng...

08/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP Số lượng...

05/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

05/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

02/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.342.200 CP Số lượng cổ phiếu đăng...

22/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

09/11/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.342.200 CP Số lượng...

31/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

31/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PVI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2011 Tỷ lệ...

31/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PVI: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2011 - Tỷ...

26/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.608.500 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.391.500 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua...

25/08/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PVI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2011 Tỷ lệ...

25/08/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PVI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2011 - Tỷ lệ phân bổ...

19/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

08/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

08/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần PVI thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Người công bố thông tin trước đây: Ông Nguyễn Anh Vũ - Người công bố...

01/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Nội dung: Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm...

06/07/2011

Thay đổi Tên/Ticker

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam thông báo thay đổi tên/mã giao dịch.Tên mới:...

22/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.608.500 CP Số lượng...

17/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.700 CP Số lượng cổ...

27/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

04/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2011 - Ngày giao dịch không...

23/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

25/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2010

07/12/2010

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông...

01/12/2010

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

25/11/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI - Đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu quỹ 1.    Tên tổ chức niêm yết: Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam 2.    Địa chỉ trụ sở chính: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà...

05/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

28/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

26/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Quyết định Hội đồng quản trị số 1005/QĐ-PVI ngày 24/9...

19/10/2010

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI...

05/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

21/07/2010

Niêm yết thêm

Văn bản số 1402/TB-PVI ngày 14/07/2010 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (MCK: PVI) về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung. - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam; - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; -...

27/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt nam (PVI) thông báo Nghị quyết HĐQTLink download

22/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về chuyển nhượng 14.650.000 cổ phiếu PSI.

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

29/06/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 01/07/2009, Sở GDCK Hà Nội nhận được Công văn của Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam về việc bổ nhiệm chức danh Phó...

07/05/2009

Thay đổi BLĐ

Căn cứ Nghị qyết Hội đồng quản trị số 623/QĐ-PVI ngày 04/5/2009 và công văn số 1153...

31/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

17/03/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Ngày 17/3/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ XII ngày 16/3...

03/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam