Lịch sự kiện

 • 20/06/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/06/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lê Văn Hiếu từ ngày 22/11/2016.

  Tải file gốc
 • 12/08/2016

  Tạm dừng Niêm yết

  CompanyTổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico hủy niêm yết trên HOSE:

  Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 49.432.500 cổ phiếu
  Lý do: Công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính kết thúc năm 2015 của Công ty,
  Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 12/08/2016.
 • 19/07/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 19/07/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2016
  Thời gian thực hiện: 07h30, ngày 19/07/2016
  Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính của Công ty (Tổ Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắn Kạn).
 • 23/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Hiếu chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Trương Quang Nhân từ ngày 23/06/2016.

  Tải file gốc
 • 08/06/2016

  Sự kiện khác

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tạm ngừng giao dịch trên HOSE từ ngày 08/06/2016 vì công ty liên tục vi phạm công bố thông tin.
 • 01/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Tên người thực hiện giao dịch: Lê Văn Hiếu
  Mã chứng khoán: KSS
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Thị Thu Hiền
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT/Giám đốc
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chị gái
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 74.620 CP (0,151%)
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 74.620 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/3/2016 đến ngày 1/4/2016.
 • 23/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Ông Lê Văn Hiếu, em bà Lê Thị Thu Hiền-Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu từ ngày 23/3 đến 1/4/2016.
 • 04/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hiền chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Dung từ ngày 03/03/2016.

  Tải file gốc
 • 27/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Minh chức vụ kế toán trưởng từ ngày 23/7/2015.

  File gốc

 • 03/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố bổ nhiệm ông Vũ Văn Vấn, phó giám đốc, thay thế ông Kiều Công Hoạt làm người CBTT từ ngày 3/7/2015.

  File gốc

 • 30/06/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/06/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015
  Thời gian thực hiện: 7:30AM ngày 30/06/2015 Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty (Lũng Hoàn, Xuất Hóa, Thị xã Bắc Cạn, Tỉnh Bắn Cạn)

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
  + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;
  + Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc;
  + Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;
  + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
  + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên
  + Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014;
  + Thông qua việc thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh.

 • 26/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

  Link tin

 • 24/04/2015

  Niêm yết thêm

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 49.432.500 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/04/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 24/04/2015.

 • 04/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT về kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 23/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Giải thế chi nhánh tại tp. HCM
  - Góp 13,5 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Ngũ Long Tân

  Tải file gốc

 • 10/07/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 10/07/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, Thị xã Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn.
  Thời gian thực hiện: 7:30AM, ngày 10/7/2014.

  Nội dung họp:

  +         Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

  +         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014;

  +         Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

  +         Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;

  +         Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013, kế hoạch năm 2014;

  +         Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Giám đốc;

  +         Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát đã chi trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;

  +         Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính  năm 2014 và soát xét BCTC bán niên ;

  +         Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;

  +         Thông qua việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ;

  +         Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2013;

  +         Kế hoạch triển khai các dự án của Công ty.

 • 30/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Đất Việt là công ty kiểm toán năm 2014.

  Tải file gốc

 • 18/04/2014

  Niêm yết thêm

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 15.242.500
  Ngày chính thức giao dịch: 18/4/2014.

 • 28/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 19/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 08/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 20/12/2013

  Phát hành cổ phiếu

  1. Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu:
  Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.047.500 cổ phiếu

  2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 12.095.000 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)

 • 23/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng VĐL vag phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy chế.

  File gốc

 • 15/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

 • 01/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/09/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2012
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012
  - Thời gian thực hiện: ngày 17/09/2012
  - Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Tổng Công ty tại Thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 • 30/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 06/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  KSS: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 29/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 04,05/04/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2011
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/04/2011
  Địa điểm: Dự kiến tại Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

 • 02/11/2010

  Niêm yết thêm

  KSS -  02/11 ngày chính thức giao dịch 12.390.000 cổ phiếu phát hành thêm

  Linkdownload

 • 01/09/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  KSS - 27/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát  hành Trái phiếu chuyển đổi

  - Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 9, tháng 10 năm 2010

  Linkdownload

 • 21/07/2010

  Phát hành cổ phiếu

  SGiao dch Chng khoán thành phHChí Minh thông báo vngày đăng ký cui cùng cht danh sách cổ đông để phát hành thêm cphiếu cho cổ đông hin hu ca Tng Công ty Cphn Khoáng sn Narì Hamico (mã CK: KSS) như sau:

  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 VND
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2010
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2010
  - Tỷ lệ lệ thực hiện: 1:1 ( cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới)
  - Giá chào bán: 12.000 VND

  - Thời gian đăng ký nộp tiền mua: từ 06/08/2010 đến 03/09/2010

  Linkdownload

 • 29/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 19/04/2010

  Thay đổi BLĐ

   
 • 04/01/2010

  Niêm yết mới

   

Giá trong ngày

0.8

0.8 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)49,432,500
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)39.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-4,063.4
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)7,463.2
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/06/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1/2017.

01/06/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

22/11/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long chức vụ...

12/08/2016

Tạm dừng Niêm yết

CompanyTổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico hủy niêm yết trên HOSE:Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 49...

19/07/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

19/07/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/05/2016 Ngày đăng ký cuối...

23/06/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Hiếu chức vụ...

08/06/2016

Sự kiện khác

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tạm ngừng giao dịch trên HOSE từ ngày 08/06...

01/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Văn HiếuMã chứng khoán: KSSSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CPTên của người liên quan tại TCNY, đăng...

23/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Ông Lê Văn Hiếu, em bà Lê Thị Thu Hiền-Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu từ ngày...

04/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

03/03/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hiền chức...

27/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

23/07/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Minh chức...

03/07/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố bổ nhiệm ông Vũ Văn Vấn, phó giám đốc...

30/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

30/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015 Thời gian thực hiện: 7:30AM ngày 30/06/2015 Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty (Lũng...

26/06/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân...

24/04/2015

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

04/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT về kết quả chuyển đổi...

23/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Giải thế chi nhánh tại...

10/07/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

10/07/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2014Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, Thị...

30/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Đất Việt...

18/04/2014

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 15...

28/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

19/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

08/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

20/12/2013

Phát hành cổ phiếu

1. Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu:Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) Số...

23/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng VĐL vag phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy...

15/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT

01/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

17/09/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2012 - Ngày đăng ký cuối...

30/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

06/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

06/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

KSS: Nghị quyết 2011Link download

29/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04...

02/11/2010

Niêm yết thêm

KSS -  02/11 ngày chính thức giao dịch 12.390.000 cổ phiếu phát hành thêmLinkdownload

01/09/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

KSS - 27/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát  hành Trái...

21/07/2010

Phát hành cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng...

29/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

19/04/2010

Thay đổi BLĐ

04/01/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành