Lịch sự kiện

 • 13/04/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) tổ chức lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018
  Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 27/03/2018 đến 17h30 ngày 09/04/2018
  Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam, phòng 1701-04, lầu 17 Tòa nhà Melinh Point, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ  năm 2017;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của quỹ  năm 2017;
  + Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của quỹ;
  + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của quỹ;
  + Kế hoạch hoạt động của quỹ năm 2018;
 • 02/04/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung  chứng chỉ quỹ

  Số CPNY thêm:  600000
  Tổng số CPNY sau thay đổi:  256200000
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02-04-2018
  Ngày chính thức giao dịch: 02-04-2018
 • 29/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.800.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 258.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/03/2018.
 • 28/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 5.700.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 261.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 28/03/2018.
 • 27/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 267.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/03/2018.
 • 26/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 4.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 269.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/03/2018.
 • 23/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 4.600.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 273.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 23/03/2018.
 • 22/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 7.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 277.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/03/2018.
 • 19/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.900.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 285.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 19/03/2018.
 • 16/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.800.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 288.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/03/2018.
 • 15/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 200.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 291.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/03/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 15/03/2018.
 • 14/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 400.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 290.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14/03/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 14/03/2018.
 • 12/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 290.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12/03/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 12/03/2018.
 • 08/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 6.300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 290.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/03/2018.
 • 05/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.600.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 296.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/03/2018.
 • 02/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.700.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 297.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/03/2018.
 • 01/03/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 200.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 300.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 01/03/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 01/03/2018.
 • 28/02/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 2.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 300.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 28/02/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 28/02/2018.
 • 26/02/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 297.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/02/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 26/02/2018.
 • 22/02/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 2.200.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 297.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/02/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 22/02/2018.
 • 12/02/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.200.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 293.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12/02/2018.
 • 09/02/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 3.100.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 295.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/02/2018.
 • 08/02/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.900.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 298.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/02/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 08/02/2018.
 • 07/02/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 9.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 294.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/02/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 07/02/2018.
 • 06/02/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.900.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 284.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/02/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 06/02/2018.
 • 05/02/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 2.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 280.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/02/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 05/02/2018.
 • 02/02/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 278.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/02/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 02/02/2018.
 • 31/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 273.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 31/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 31/01/2018.
 • 29/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 5.100.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 272.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 29/01/2018.
 • 26/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 7.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 267.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 26/01/2018.
 • 23/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 21.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 260.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 23/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 23/01/2018.
 • 22/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 5.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 239.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 22/01/2018.
 • 19/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 9.300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 233.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 19/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 19/01/2018.
 • 18/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 11.900.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 224.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 18/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 18/01/2018.
 • 17/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 5.900.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 212.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 17/01/2018.
 • 16/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 18.900.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 206.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 16/01/2018.
 • 15/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 187.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 15/01/2018.
 • 12/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.700.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 184.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 1201/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 12/01/2018.
 • 11/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 182.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 11/01/2018.
 • 09/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 179.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 10/01/2018.
 • 09/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 2.700.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 175.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 09/01/2018.
 • 08/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 173.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 08/01/2018.
 • 05/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 900.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 172.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 05/01/2018.
 • 03/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 171.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 03/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 03/01/2018.
 • 02/01/2018

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 170.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 02/01/2018.
 • 29/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 170.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 29/12/2017.
 • 28/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.400.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 167.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 28/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 28/12/2017.
 • 27/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.400.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 165.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 27/12/2017.
 • 26/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.700.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 164.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 26/12/2017.
 • 25/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.200.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 160.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 25/12/2017.
 • 20/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 159.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 20/12/2017.
 • 19/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 158.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 19/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 19/12/2017.
 • 18/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 600.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 156.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 18/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 18/12/2017.
 • 15/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 156.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 15/12/2017.
 • 14/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 700.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 153.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 14/12/2017.
 • 13/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 152.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 13/12/2017.
 • 12/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 150.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 12/12/2017.
 • 11/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.600.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 149.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 11/12/2017.
 • 08/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 144.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 08/12/2017.
 • 07/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 140.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 07/12/2017.
 • 06/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 137.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 06/12/2017.
 • 05/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.400.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 136.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 05/12/2017.
 • 04/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 135.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 04/12/2017.
 • 01/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.200.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 130.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 01/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 01/12/2017.
 • 30/11/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 700.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 126.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 30/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 30/11/2017.
 • 29/11/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 2.300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 125.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 29/11/2017.
 • 28/11/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.100.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 123.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 28/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 28/11/2017.
 • 27/11/2017

  Niêm yết thêm

       Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.900.000
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 122.500.000
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 27/11/2017.
 • 23/11/2017

  Niêm yết thêm

     Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.000.000
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 118.600.000
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 23/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 23/11/2017.
 • 22/11/2017

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.000.000
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 117.600.000
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 22/11/2017.
 • 21/11/2017

  Niêm yết thêm

     Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.500.000
  Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết: 116.600.000
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 21/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 21/11/2017.
 • 17/11/2017

  Niêm yết thêm

    Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 115.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/11/2017.
 • 16/11/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 116.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/11/2017.
 • 15/11/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.600.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 117.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/11/2017.
 • 10/11/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 400.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 118.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 10/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 10/11/2017.
 • 08/11/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 118.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 08/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 08/11/2017.
 • 07/11/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 6.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 117.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 07/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 07/11/2017.
 • 02/11/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 111.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 02/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 02/11/2017.
 • 01/11/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 6.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 108.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 01/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 01/11/2017.
 • 31/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 6.200.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 102.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 31/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 31/10/2017.
 • 30/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 95.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 30/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 30/10/2017.
 • 27/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 6.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 94.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 27/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 27/10/2017.
 • 26/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 88.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 26/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 26/10/2017.
 • 25/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.400.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 86.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 25/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 25/10/2017.
 • 24/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 84.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 24/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 24/10/2017.
 • 23/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 83.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 23/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 23/10/2017.
 • 20/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.400.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 82.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 20/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 20/10/2017.
 • 19/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.200.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 81.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 19/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 19/10/2017.
 • 18/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 79.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 18/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 18/10/2017.
 • 09/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 77.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 09/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 09/10/2017.
 • 05/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Vũ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Cựu từ ngày 05/10/2017.
 • 05/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 76.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/10/2017.
 • 03/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 700.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 77.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 03/10/2017.
 • 02/10/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 78.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/10/2017.
 • 21/09/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 79.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 21/09/2017.
 • 19/09/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 80.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 19/09/2017.
 • 18/09/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 80.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 18/09/2017.
 • 15/09/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 81.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/09/2017.
 • 14/09/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 82.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14/09/2017.
 • 01/09/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 84.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 01/09/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 01/09/2017.
 • 31/08/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 83.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 31/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 31/08/2017.
 • 10/08/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 81.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 10/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 10/08/2017.
 • 08/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/08/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 81.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 04/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 04/08/2017.
 • 31/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 79.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 31/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 31/07/2017.
 • 28/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 77.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 28/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 28/07/2017.
 • 27/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.600.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 76.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 27/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 27/07/2017.
 • 26/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 74.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 26/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 26/07/2017.
 • 25/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 73.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 25/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 25/07/2017.
 • 24/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 3.300.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 72.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 24/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 24/07/2017.
 • 21/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 68.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 21/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 21/07/2017.
 • 20/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 4.000.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 67.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 20/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 20/07/2017.
 • 19/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 63.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 19/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 19/07/2017.
 • 18/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 62.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 18/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 18/07/2017.
 • 17/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 59.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 17/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 17/07/2017.
 • 14/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 59.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 14/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 14/07/2017.
 • 13/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 3.200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 58.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 13/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 13/07/2017.
 • 12/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.700.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 55.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 12/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 12/07/2017.
 • 11/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.300.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 52.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 11/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 11/07/2017.
 • 10/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 300.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 51.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 10/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 10/07/2017.
 • 07/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 50.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 07/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 07/07/2017.
 • 06/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 400.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 49.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 06/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 06/07/2017.
 • 05/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 49.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/07/2017.
 • 04/07/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 49.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 04/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 04/07/2017
 • 29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Quỹ ETF VFMVN30 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 29/06/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 49.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 29/06/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 29/06/2017
 • 26/06/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 3.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 47.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 26/06/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 26/06/2017
 • 23/06/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 800.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 44.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 23/06/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 23/06/2017
 • 22/06/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 43.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 22/06/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 22/06/2017
 • 21/06/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 43.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 21/06/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 21/06/2017
 • 15/06/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 43.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 15/06/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 15/06/2017
 • 06/06/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 42.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 05/06/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 06/06/2017
 • 03/05/2017

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 41.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 03/05/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 03/05/2017.
 • 28/04/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 28/04/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 28/04/2017.
 • 27/04/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 900.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 39.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 27/04/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 27/04/2017
 • 28/03/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: March 28, 2017
 • 27/03/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 39.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: March 27, 2017
 • 24/03/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 39.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: March 24, 2017
 • 21/03/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Quỹ ETF VFMVN30 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2017
  Thời gian lấy ý kiến (dự kiến) : Từ ngày 21/03/2017 - 17g30 ngày 31/03/2017
  Địa điểm nhận thư : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), Phòng 1701-04, Lầu 17 Tòa nhà Melinh Point, Số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM.

  Nội dung các vấn đề cần biểu quyết (dự kiến):
  +) Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30 năm 2016;
  +) Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30 năm 2017;
  +) Báo cáo kết quả hoạt động của Ngân hàng giám sát, Ban đại diện Quỹ năm 2016.
 • 21/03/2017

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  Quỹ ETF VFMVN30 công bố thay đổi ngày chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2016 từ ngày 27/02/2017 sang ngày 14/03/2017 và thay đổi hình thức tổ chức đại hội sang hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 17/03/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/03/2017.
 • 16/03/2017

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 100.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 16/03/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 16/03/2017.
 • 17/02/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/02/2017.
 • 20/01/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 400.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 41.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 19/01/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 20/01/2017.
 • 12/01/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12/01/2017.
 • 11/01/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1,000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/01/2017.
 • 10/01/2017

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 41.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/01/2017.
 • 13/12/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 42,200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 13/12/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 13/12/2016.  
 • 12/12/2016

  Sự kiện khác

   Chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30 được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 12/12/2016.
 • 09/12/2016

  Niêm yết thêm

    Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 41.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 09/12/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 09/12/2016.

   
 • 05/12/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/12/2016.
 • 22/11/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/11/2016. 
 • 21/11/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 41.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 21/11/2016.  
 • 18/11/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 42.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 18/11/2016.

   

 • 11/11/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 43.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/11/2016.

  Tải file gốc
 • 10/11/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 800.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 43.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 10/11/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 10/11/2016.

  Tải file gốc
   
 • 07/11/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 42.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 07/11/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 07/11/2016.

  Tải file gốc
 • 27/10/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 42.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/10/2016.
 • 17/10/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 300.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 42.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 17/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 17/10/2016

 • 14/10/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 300.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 42.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14/10/2016.
 • 13/10/2016

  Niêm yết thêm

    Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 42,200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 13/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 13/10/2016.
 • 11/10/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 41.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 11/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 11/10/2016.
 • 06/10/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 700.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 41.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 06/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 06/10/2016.
 • 05/10/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 05/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 05/10/2016.
 • 26/09/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 39.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 26/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 26/09/2016.
 • 20/09/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 39.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 20/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 20/09/2016.
 • 12/09/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12/09/2016.
 • 11/08/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 39.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 11/08/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 11/08/2016.

 • 10/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Quỹ ETF VFMVN30 công bố bổ nhiệm ông Vũ Đức Sửu là Người điều hành Quỹ thay thế ông Trần Lê Minh từ ngày 10/8/2016.

  Tải file gốc
 • 04/08/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:  

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 04/08/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 04/08/2016.
 • 02/08/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 02/08/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 02/08/2016.
 • 01/08/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 01/08/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 01/08/2016.
 • 29/07/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 35.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 29/07/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 29/07/2016.
 • 27/07/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 33.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 27/07/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 27/07/2016.

  Tải file gốc
 • 20/07/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 400.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 31.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 20/07/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 20/07/2016.

 • 19/07/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 400.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 31.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 19/07/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 19/07/2016.

 • 15/07/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 31.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/07/2016.
 • 14/07/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 32.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14/07/2016.
 • 12/07/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 33.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12/07/2016.
 • 11/07/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 34.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/07/2016.
 • 05/07/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 35.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 05/07/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 05/07/2016.
 • 30/06/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 300.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 34.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 30/06/2016.
 • 29/06/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 34.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/06/2016. Tải file gốc
 • 24/06/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 300.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 35.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/06/2016.

  Tải file gốc
 • 06/06/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 300.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 35.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/06/2016.
 • 03/06/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 36.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 03/06/2016.
 • 02/06/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 36.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/06/2016.
 • 30/05/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 36.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 30/05/2016.
 • 26/05/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 36.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/05/2016.
 • 20/05/2016

  Niêm yết thêm

    Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/05/2016.
 • 17/05/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/05/2016.
 • 16/05/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/05/2016.
 • 11/05/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/05/2016.
 • 10/05/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/05/2016.
 • 09/05/2016

  Niêm yết thêm

    Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 100.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 09/05/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 09/05/2016.
 • 06/05/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/05/2016.

 • 04/05/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 04/05/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 04/05/2016.
 • 29/04/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 29/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 29/04/2016.
 • 22/04/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 22/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 22/04/2016.
 • 21/04/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 100.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 21/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 21/04/2016.
 • 19/04/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.100.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 19/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 19/04/2016.
 • 05/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 05/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Quỹ ETF VFMVN30 tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2016
  Thời gian họp: 05/04/2016 (Dự kiến)
  Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM (Dự kiến).
 • 18/02/2016

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 36.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 18/02/2016.

 • 03/02/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 03/02/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 03/02/2016.
 • 08/01/2016

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 300.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.000.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 08/01/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 08/01/2016.
 • 28/12/2015

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 28/12/2015

 • 24/12/2015

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:  300.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.300.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/12/2015.
 • 16/12/2015

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 700.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.600.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 16/12/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 16/12/2015.

  Tải file gốc
 • 09/12/2015

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.900.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 09/12/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 09/12/2015.
 • 09/11/2015

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/11/2015.
 • 30/10/2015

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 100.000
  Lý do: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.000.000
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 30/10/2015.
 • 29/10/2015

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 600.000
  Lý do: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.100.000
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/10/2015.
 • 06/10/2015

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 06/10/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 06/10/2015.

 • 01/10/2015

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 38.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 01/10/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 01/10/2015.

 • 29/09/2015

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.300.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 29/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 29/09/2015.

 • 21/09/2015

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 36.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 21/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 21/09/2015.

 • 07/09/2015

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : c
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 34.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 07/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 07/09/2015.

 • 04/09/2015

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.100.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 32.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 04/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 04/09/2015.

 • 03/09/2015

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 4.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi -
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 31.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 03/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 03/09/2015.

 • 01/09/2015

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 900.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 27.400.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 01/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 01/09/2015.

 • 26/08/2015

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 3.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 26.500.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 26/08/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 26/08/2015.

 • 19/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Quỹ ETF VFMVN30 tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015
  Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 14g30, thứ Năm, ngày 19/03/2015
  Địa điểm họp (dự kiến): Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Quận 1, Tp.HCM.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30 năm 2014;
  + Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30 năm 2015;
  + Thông qua các tờ trình liên quan đến hoạt động quỹ và điều chỉnh bổ sung Điều lệ Quỹ (nếu có);
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Ngân hàng giám sát, Ban đại diện quỹ năm 2014;
  + Và những vấn đề khác.

 • 25/11/2014

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 công bố giảm số chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 21.200.000 chứng chỉ quỹ
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 20.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/11/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 25/11/2014.

 • 21/11/2014

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 công bố giảm số chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 23.200.000 chứng chỉ quỹ
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi.

  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 21.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 21/11/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 21/11/2014.

 • 18/11/2014

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 công bố giảm số chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 24.200.000 chứng chỉ quỹ
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 23.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 18/11/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 18/11/2014.

 • 14/11/2014

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết : 22.200.000 chứng chỉ quỹ
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.000.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 24.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14/11/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 14/11/2014.

 • 11/11/2014

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 công bố niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết : 21.700.000 chứng chỉ quỹ
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 500.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 22.200.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/11/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 11/11/2014.

 • 17/10/2014

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 công bố giảm số chứng chỉ quỹ niêm yết:

  Số chứng chỉ quỹ giảm: 100.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 21.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 17/10/2014.

 • 10/10/2014

  Niêm yết thêm

   Quỹ ETF VFMVN30 công bố niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:

  Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 20.200.000 chứng chỉ quỹ
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.600.000 chứng chỉ quỹ
  Lý do thay đổi niêm yết: Thay đổi niêm yết do thực hiện giao dịch hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 21.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 10/10/2014.

 • 06/10/2014

  Niêm yết mới

    Quỹ ETF VFMVN30 công bố niêm yết chứng chỉ quỹ ETF trên HOSE:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết: 20.200.000
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 29/9/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 6/10/2014
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.206,19 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: 20% so với giá tham chiếu.

Tổng quanBiến động giá

E1VFVN30

13.13 ▼

-1.78 (-13.56%)

 

Giá trong ngày

13.13

-1.78 (-11.94%)
Giá tham chiếu14.91
Giá mở cửa14.85
Giá cao nhất14.92
Giá thấp nhất14.84
Giá đóng cửa14.91
Khối lượng251,680
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)256,200,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)3,363.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)0.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

14.91

0.06 (0.40%)

251,68028,981,140
16/01

14.85

0.12 (0.81%)

236,50020,453,330
15/01

14.73

0.01 (0.06%)

635,65013,034,740
15/01

14.73

0.01 (0.06%)

635,65013,034,740
14/01

14.74

0.04 (0.27%)

690,85011,648,510
13/01

14.70

0.02 (0.13%)

383,60023,297,120
10/01

14.72

0.12 (0.82%)

381,9405,609,000
09/01

14.60

0.17 (1.17%)

29,7104,780,430
08/01

14.43

0.15 (1.02%)

961,02035,650,680
07/01

14.58

0.02 (0.13%)

929,85013,549,390
06/01

14.60

0.10 (0.68%)

1,353,17032,210,380

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

13/04/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) tổ chức lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018Thời gian họp...

02/04/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung  chứng chỉ quỹ Số CPNY thêm:  600000 Tổng số CPNY sau thay đổi:  256200000...

29/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.800.000 chứng...

28/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 5.700.000 chứng...

27/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.000.000 chứng...

26/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 4.000.000 chứng...

23/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 4.600.000 chứng...

22/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 7.500.000 chứng...

19/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.900.000 chứng...

16/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.800.000 chứng...

15/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 200.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

14/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 400.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

12/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

08/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 6.300.000 chứng...

05/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.600.000 chứng...

02/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.700.000 chứng...

01/03/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 200.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

28/02/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 2.500.000 chứng chỉ quỹTổng số...

26/02/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 300.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

22/02/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 2.200.000 chứng chỉ quỹTổng số...

12/02/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.200.000 chứng...

09/02/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 3.100.000 chứng...

08/02/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.900.000 chứng chỉ quỹTổng số...

07/02/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 9.500.000 chứng chỉ quỹTổng số...

06/02/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.900.000 chứng chỉ quỹTổng số...

05/02/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 2.000.000 chứng chỉ quỹTổng số...

02/02/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.300.000 chứng chỉ quỹTổng số...

31/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.500.000 chứng chỉ quỹTổng số...

29/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 5.100.000 chứng chỉ quỹTổng số...

26/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 7.000.000 chứng chỉ quỹTổng số...

23/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 21.000.000 chứng chỉ quỹTổng số...

22/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 5.500.000 chứng chỉ quỹTổng số...

19/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 9.300.000 chứng chỉ quỹTổng số...

18/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 11.900.000 chứng chỉ quỹTổng số...

17/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 5.900.000 chứng chỉ quỹTổng số...

16/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 18.900.000 chứng chỉ quỹTổng số...

15/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.500.000 chứng chỉ quỹTổng số...

12/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.700.000 chứng chỉ quỹTổng số...

11/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.000.000 chứng chỉ quỹTổng số...

09/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.500.000 chứng chỉ quỹTổng số...

09/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 2.700.000 chứng chỉ quỹTổng số...

08/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.000.000 chứng chỉ quỹTổng số...

05/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 900.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

03/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

02/01/2018

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

29/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.000.000 chứng chỉ quỹTổng số...

28/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.400.000 chứng chỉ quỹTổng số...

27/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.400.000 chứng chỉ quỹTổng số...

26/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.700.000 chứng chỉ quỹTổng số...

25/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.200.000 chứng chỉ quỹTổng số...

20/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.500.000 chứng chỉ quỹTổng số...

19/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.300.000 chứng chỉ quỹTổng số...

18/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 600.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

15/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.000.000 chứng chỉ quỹTổng số...

14/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 700.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

13/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.500.000 chứng chỉ quỹTổng số...

12/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.500.000 chứng chỉ quỹTổng số...

11/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.600.000 chứng chỉ quỹTổng số...

08/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.300.000 chứng chỉ quỹTổng số...

07/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.000.000 chứng chỉ quỹTổng số...

06/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.000.000 chứng chỉ quỹTổng số...

05/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.400.000 chứng chỉ quỹTổng số...

04/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.300.000 chứng chỉ quỹTổng số...

01/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.200.000 chứng chỉ quỹTổng số...

30/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 700.000 chứng chỉ quỹTổng số chứng...

29/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 2.300.000 chứng chỉ quỹTổng số...

28/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.100.000 chứng chỉ quỹTổng số...

27/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 3.900.000Tổng số chứng chỉ quỹ...

23/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.000.000Tổng số chứng chỉ quỹ...

22/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.000.000Tổng số chứng chỉ quỹ...

21/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.500.000Tổng số chứng chỉ quỹ...

17/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng...

16/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng...

15/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.600.000 chứng...

10/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 400.000 chứng chỉ quỹ Tổng số...

08/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.300.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

07/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 6.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

02/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.500.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

01/11/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 6.500.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

31/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 6.200.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

30/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

27/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 6.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

26/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

25/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.400.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

24/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

23/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

20/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.400.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

19/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.200.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

18/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.500.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

09/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Tổng số...

05/10/2017

Thay đổi BLĐ

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Vũ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn...

05/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng...

03/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 700.000 chứng chỉ...

02/10/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng...

21/09/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ...

19/09/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ...

18/09/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng...

15/09/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng...

14/09/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.500.000 chứng...

01/09/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

31/08/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.500.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

10/08/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Tổng số...

08/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

04/08/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

31/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.500.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

28/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

27/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.600.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

26/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.500.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

25/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.300.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

24/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 3.300.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

21/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

20/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 4.000.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

19/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.500.000 chứng chỉ quỹ Tổng...

18/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

17/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 600.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

14/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

13/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 3.200.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

12/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.700.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

11/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.300.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

10/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 300.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

07/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

06/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 400.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

05/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 600.000 chứng chỉ quỹ Lý...

04/07/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 200.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Quỹ ETF VFMVN30 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

29/06/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.200.000 chứng chỉ quỹ Lý do...

26/06/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 3.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do...

23/06/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 800.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

22/06/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

21/06/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 200.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

15/06/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 200.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

06/06/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.600.000 chứng chỉ quỹ Lý do...

03/05/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

28/04/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

27/04/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 900.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

28/03/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý...

27/03/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý...

24/03/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ...

21/03/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quỹ ETF VFMVN30 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2017Thời gian lấy ý kiến (dự kiến) : Từ ngày 21/03/2017 - 17g30...

21/03/2017

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Quỹ ETF VFMVN30 công bố thay đổi ngày chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm...

17/03/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ Lý...

16/03/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 100.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

17/02/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ Lý...

20/01/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 400.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

12/01/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ Lý...

11/01/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1,000.000 chứng chỉ quỹ...

10/01/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý...

13/12/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

12/12/2016

Sự kiện khác

Chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30 được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 12/12/2016.

09/12/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

05/12/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ Lý...

22/11/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ...

21/11/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ...

18/11/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý...

11/11/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ...

10/11/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 800.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

07/11/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

27/10/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý...

17/10/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 300.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

14/10/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết bổ sung cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 300.000 chứng chỉ quỹLý do...

13/10/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 600.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

11/10/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

06/10/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 700.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

05/10/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

26/09/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

20/09/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

12/09/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý...

11/08/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

10/08/2016

Thay đổi BLĐ

Quỹ ETF VFMVN30 công bố bổ nhiệm ông Vũ Đức Sửu là Người điều hành Quỹ thay thế ông Trần...

04/08/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:   Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

02/08/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

01/08/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 1.500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

29/07/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay...

27/07/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 2.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do...

20/07/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 400.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

19/07/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 400.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi niêm...

15/07/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ...

14/07/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ...

12/07/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.500.000 chứng chỉ quỹ...

11/07/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 1.000.000 chứng chỉ quỹ...

05/07/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 1.000.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm yết...

30/06/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 300.000 chứng chỉ quỹ Lý...

29/06/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý...

24/06/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 300.000 chứng chỉ quỹ...

06/06/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 300.000 chứng chỉ quỹ Lý...

03/06/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ Lý...

02/06/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 600.000 chứng chỉ quỹ Lý...

30/05/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ Lý...

26/05/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ Lý...

20/05/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ Lý...

17/05/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ Lý...

16/05/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 200.000 chứng chỉ quỹ Lý...

11/05/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 500.000 chứng chỉ quỹ Lý...

10/05/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 600.000 chứng chỉ quỹ Lý...

09/05/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 100.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm yết:...

06/05/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ Lý...

04/05/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm yết:...

29/04/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm yết:...

22/04/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm yết:...

21/04/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 100.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm yết:...

19/04/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 500.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm yết:...

05/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2015.

05/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Quỹ ETF VFMVN30 tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02...

18/02/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 2.000.000 chứng chỉ quỹ...

03/02/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 600.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm yết:...

08/01/2016

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 300.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm...

28/12/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 600.000 chứng chỉ quỹ...

24/12/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:  300.000 chứng chỉ quỹLý do thay...

16/12/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 700.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm...

09/12/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi niêm...

09/11/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 600.000 chứng chỉ quỹ Lý do...

30/10/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 100.000Lý do: Chứng chỉ quỹ...

29/10/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 600.000Lý do: Chứng chỉ quỹ...

06/10/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 500.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi niêm...

01/10/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 500.000 chứng chỉ quỹLý do thay đổi niêm yết...

29/09/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.300.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

21/09/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.600.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

07/09/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : cLý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ...

04/09/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.100.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

03/09/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 4.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi niêm yết...

01/09/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 900.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi niêm...

26/08/2015

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 3.000.000 chứng chỉ quỹ Lý do thay đổi...

19/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Quỹ ETF VFMVN30 tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015 Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 14g30, thứ Năm, ngày 19...

25/11/2014

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 công bố giảm số chứng chỉ quỹ niêm yết:Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 21.200.000 chứng...

21/11/2014

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 công bố giảm số chứng chỉ quỹ niêm yết:Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 23.200.000 chứng...

18/11/2014

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 công bố giảm số chứng chỉ quỹ niêm yết:Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 24.200.000 chứng...

14/11/2014

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết : 22.200.000 chứng chỉ quỹSố lượng...

11/11/2014

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 công bố niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết : 21.700.000 chứng chỉ quỹSố...

17/10/2014

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 công bố giảm số chứng chỉ quỹ niêm yết:Số chứng chỉ quỹ giảm: 100.000 chứng chỉ quỹTổng số lượng...

10/10/2014

Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 công bố niêm yết thêm chứng chỉ quỹ:Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 20.200.000 chứng chỉ...

06/10/2014

Niêm yết mới

Quỹ ETF VFMVN30 công bố niêm yết chứng chỉ quỹ ETF trên HOSE:Số chứng chỉ quỹ niêm yết: 20.200.000Ngày niêm yết có hiệu...

Doanh nghiệp cùng ngành