Lịch sự kiện

 • 29/08/2018

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 2.339.540 cổ phiếu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 49.197.070 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 29/08/2018.

  Lưu ý:
  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm.
 • 08/08/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.053.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)
  Số cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt của công ty bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm tính từ thời điểm phát hành
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 43.253.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/08/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 08/08/2018.

 • 19/01/2018

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố đã bán thành công 448.500 cổ phiếu quỹ từ ngày 04/01/2018 đến ngày 19/01/2018.
 • 04/01/2018

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) đăng ký bán 448.500 cổ phiếu quỹ từ ngày 04/01/2018 đến ngày 19/01/2018.
 • 08/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Dự kiến bán 448.500 cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên
  - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên.
 • 22/11/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 11.476.751 cổ phiếu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 77.050.000 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/12/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 22/11/2017

  Lưu ý:
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết này từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.
 • 28/09/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố bổ nhiệm ông Võ Thanh Liêm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 28/09/2017.
 • 14/09/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/08/2017
  Thời gian thanh toán : 14/09/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 50% /mệnh giá (5000 đồng/cổ phiếu).
 • 29/08/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố mua lại thành công 216.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 25/08/2017 đến ngày 29/08/2017.
 • 25/08/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố đăng ký mua lại 216.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 25/08/2017 đến ngày 23/09/2017.
 • 23/08/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố mua lại thành công 232.500 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 05/08/2017 đến ngày 23/08/2017.
 • 22/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  -  Tăng vốn đầu tư của công ty tại Công ty TNHH Xây dựng Coteccons lên 100%
  - Thay đổi điều lệ Công ty TNHH Xây dựng Coteccons
  - Cử ông Từ Đại Phúc là người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Xây dựng Coteccons kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Covestcons.
 • 17/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền.
 • 26/07/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) đăng ký mua lại 232.500 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 24/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu ESOP của những người lao động đã nghỉ việc.
 • 10/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 07/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố bổ nhiệm ông Luis Fernando Garcia Agraz chức vụ Trưởng BKS từ ngày 07/07/2017.
 • 04/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố bổ nhiệm ông Vũ Duy Lam chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 04/07/2017.
 • 03/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc và ban thư ký.
 • 03/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/07/2017:

  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Dương chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Công chức vụ Tổng giám đốc thay thế ông Nguyễn Bá Dương
  - Miễn nhiệm ông Trần Quang Tuấn chức vụ Phó Tổng giám đốc.
 • 29/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/06/2017
  Thời gian thực hiện : 7h30, ngày 29/06/2017
  Địa điểm thực hiện : Khách sạn New Word Sài Gòn – số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp : Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên
 • 23/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP bán ưu đãi cho cán bộ nhận viên đã nghỉ việc.
 • 23/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 13/04/2017

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố hủy ngày 15/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 04/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 30/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc

  - Thành lập Công ty TNHH Convestcons
  - Ban hành Điều lệ và bổ nhiệm Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Convestcons.
 • 23/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 09/12/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 40% lên 49% từ ngày 09/12/2016.

 • 29/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty từ 655.732.490.000 đồng lên 770.500.000.000 đồng và sửa đổi Điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 15/11/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 16.376.179 cổ phiếu.
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 65.573.249 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/11/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 15/11/2016.

  Tải file gốc
 • 03/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/10/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/10/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/10/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 03 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.376.805 cổ phiếu.
 • 14/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

  Tải file gốc
 • 14/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

  Tải file gốc
 • 23/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động
  - Xử lý số lượng cổ phiếu người lao động không mua hết.

  Tải file gốc
 • 13/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt
  - Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt
  - Đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ.

  Tải file gốc
 • 13/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Coteccons - Fecon.

  Tải file gốc
 • 08/06/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 3.604.530 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) do nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 46.857.530 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/06/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 08/06/2016.
 • 02/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

  Tải file gốc
 • 01/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/06/2016:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Bà Hà Tiểu Anh chức vụ Kế toán trưởng
  - Ông Hoàng Xuân Chính chức vụ Thành viên HĐQT

  2/ Bổ nhiệm:
  - Bà Vũ Thị Hồng Hạnh chức vụ Kế toán trưởng
  - Ông Vũ Duy Lam chức vụ Thành viên HĐQT tạm thời
 • 20/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2016
  Thời gian thanh toán: 20/05/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 55%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 5.500 đồng).
 • 22/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cảnh chức vụ Trưởng BKS từ ngày 22/04/2016.

  Tải file gốc
 • 21/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 thay thế nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016.

  Tải file gốc
 • 19/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2015 tỷ lệ 55%.

  Tải file gốc
 • 12/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 12/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/04/2016. 
  Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn New Word Sài Gòn – số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • 30/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 30/3/2016.
 • 18/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố 2 thành viên BKS từ nhiệm từ ngày 18/3/2016 là ông Hồ Văn Chí Thành và bà Nghiêm Bách Hương.
 • 01/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HDDQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 29/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh doanh và Đầu tư Thành Công đã không mua thành công 15.000 cổ phiếu, công ty này vẫn nắm 8.394.489 cổ phiếu hay 17,94%.
 • 02/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Kinh doanh và Đầu tư Thành Công
  Mã chứng khoán: CTD
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.394.489 CP, tỷ lệ 17,49%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15.000 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.409.489 CP, tỷ lệ 17,97%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 2/2/2016 đến ngày 29/2/2016.

  Tải file gốc
 • 14/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tăng vốn điều lệ từ 432.530.000.000VNĐ lên 468.575.300.000VNĐ
  - Sửa đổi Điều lệ
  - Ban hành Điều lệ sửa đổi.

  Tải file gốc
 • 13/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở và con dấu của Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

  Tải file gốc

 • 07/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Uy Nam (Unicons).

  Tải file gốc

 • 01/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố bổ nhiệm ông Phan Huy Vĩnh chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/9/2015.

  Tải file gốc

 • 24/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư nhà máy cơ khí Cotecons Bắc Ninh.

  File gốc

 • 05/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu.

  File gốc

 • 19/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: 19/06/2015.

 • 14/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015
  Thời gian thực hiện: dự kiến 14/4/2015.
  Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn New World Sài Gòn.

  Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

 • 14/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: 15/07/2014.

 • 16/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 24/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 24/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 24/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 26/03/2014
  Thời gian thực hiện:  8:00, ngày 24/04/2014
   Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World Sài Gòn.
  Nội dung họp:      Sẽ thông báo sau.


   

 • 02/04/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec bổ nhiệm ông Từ Đại Phúc chức vụ phó TGĐ

  Tải file gốc

 • 05/03/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 21/02/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng            : 25/02/2014
  Tỷ lệ thực hiện:           10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán:  05/03/2014

 • 11/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 06/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec thông báo bầu ông Brian Quan Pham tạm thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Thanh Oai kể từ ngày 06/08/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CTD: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/06/2013
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012
  Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 17/06/2013

 • 17/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  CTD: Ngày 28/03/2013 - ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2013
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến 25/04/2013
  - Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn

 • 20/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/02/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CTD: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/01/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2013
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012
  Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 01/02/2013

 • 27/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec thông báo thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 22/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTD - Thông báo nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017

  Tải file dữ liệu gốc

 • 16/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CTD: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  CTD: Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012
  -
  Thời gian: 8h ngày 22/05/2012
  -
  Địa điểm: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM


  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/04/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 10.430.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 18/04/2012
   
 • 05/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/01/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  CTD: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 156 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 66.500 CP
  - Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 66.656 CP
  - Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ
  - Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/10/2011 đến ngày 25/01/2012

 • 25/10/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  CTD: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 156 CP.
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 1.000.156 CP. Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ.
  Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần.
  Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/10/2011 đến ngày 25/01/2012.

 • 18/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 06/10/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.020.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 06/10/2011
 • 25/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CTD: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 09/05/2011 và 10/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 25/05/2011

 • 26/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 25/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  CTD: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 21/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23/03/2011 và 24/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết). Thời gian dự kiến tổ chức: 8 giờ 00 ngày 21/04/2011

 • 21/09/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CTD - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010

  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 VND/CP)
  - Ngày thanh toán: 21/09/2010

  Linkdownload

 • 19/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

   Công ty cổ phần xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 29/07/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/07/2010

  Niêm yết thêm

  Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CK: CTD) như sau:

  - Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá:  10.000 đồng
  - Số lượng: 12.300.000 cổ phiếu (Mười hai triệu ba trăm ngàn cổ phiếu)
  - Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 468/TB-SGDHCM ngày 14/05/2010 của CTCP Xây dựng Cotec.
  - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 123.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ đồng)
  - Ngày niêm yết có hiệu lực: 07/07/2010
  - Ngày chính thức giao dịch: 14/07/2010

 • 15/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: ngày 15/04/2010
  Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Place – 194 Hoàng văn Thụ, Q.Phú nhuận, TP. HCM. 

 • 20/01/2010

  Niêm yết mới

   

Giá trong ngày

78.7

26.0 (49.34%)
Giá tham chiếu52.7
Giá mở cửa48.9
Giá cao nhất52.7
Giá thấp nhất48.9
Giá đóng cửa52.7
Khối lượng251,890
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)78,288,344
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)6,161.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)19,978.3
P/E3.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)104,909.8
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)50
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

52.70

3.40 (6.89%)

251,89013,076,860
16/01

49.30

0.15 (0.30%)

45,1102,217,080
16/01

49.30

0.15 (0.30%)

45,1102,217,080
15/01

49.45

0.15 (0.30%)

58,9702,922,950
14/01

49.60

0.10 (0.20%)

69,3403,462,760
13/01

49.70

0.15 (0.30%)

61,6303,089,450
10/01

49.55

0.65 (1.29%)

285,31013,937,000
09/01

50.20

0.20 (0.39%)

70,2303,549,010
08/01

50.40

1.10 (2.13%)

104,2605,293,570
07/01

51.50

1.10 (2.09%)

77,3104,002,200
06/01

52.60

0.70 (1.31%)

28,8901,522,590

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

29/08/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 2.339.540 cổ...

08/08/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.053.000 cổ...

19/01/2018

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố đã bán thành công 448.500 cổ phiếu quỹ từ ngày...

04/01/2018

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) đăng ký bán 448.500 cổ phiếu quỹ từ ngày 04/01/2018...

08/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Dự kiến bán 448.500 cổ phiếu...

22/11/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 11.476.751 cổ...

28/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố bổ nhiệm ông Võ Thanh Liêm chức vụ Phó TGĐ từ...

14/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

29/08/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố mua lại thành công 216.000 cổ phiếu làm cổ phiếu...

25/08/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố đăng ký mua lại 216.000 cổ phiếu làm cổ phiếu...

23/08/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố mua lại thành công 232.500 cổ phiếu làm cổ phiếu...

22/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố nghị quyết HĐQT về việc:-  Tăng vốn đầu tư của công ty tại...

17/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2016...

26/07/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) đăng ký mua lại 232.500 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

24/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu ESOP của những người lao...

10/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị...

07/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố bổ nhiệm ông Luis Fernando Garcia Agraz chức vụ Trưởng BKS từ ngày 07/07/2017...

04/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố bổ nhiệm ông Vũ Duy Lam chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày...

03/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc và ban thư ký.

03/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/07/2017:- Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Dương chức vụ Chủ tịch HĐQT- Bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Công...

29/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 06/06/2017Thời gian thực...

23/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP bán ưu đãi cho cán bộ nhận viên đã...

23/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

13/04/2017

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố hủy ngày 15/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

04/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

30/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc- Thành lập Công ty TNHH...

23/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

09/12/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 40% lên 49%...

29/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ...

15/11/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 16.376.179 cổ...

03/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

17/10/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17...

14/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu...

14/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc phong tỏa tạm thời tỷ lệ...

23/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả phát hành cổ phiếu cho người...

13/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt...

13/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần...

08/06/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 3.604.530 cổ phiếuLý do thay đổi...

02/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên công ty thành Công...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/06/2016:1/ Miễn nhiệm:- Bà Hà...

20/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

22/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cảnh chức vụ Trưởng BKS từ...

21/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 thay...

19/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2015 tỷ...

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2016 Ngày đăng ký cuối...

30/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 30/3/2016.

18/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố 2 thành viên BKS từ nhiệm từ ngày 18/3/2016 là...

01/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HDDQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

29/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh doanh và Đầu tư Thành Công đã không mua thành công 15.000...

02/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Kinh doanh và Đầu tư Thành CôngMã chứng khoán: CTDSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

14/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tăng vốn điều lệ từ 432.530.000.000VNĐ lên...

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở...

07/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để...

01/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố bổ nhiệm ông Phan Huy Vĩnh chức vụ phó TGĐ từ...

24/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư nhà máy cơ khí...

05/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát...

19/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2015 Ngày đăng...

14/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015...

14/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2014Ngày...

16/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ...

24/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

24/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 24/03/2014Ngày...

02/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec bổ nhiệm ông Từ Đại Phúc chức vụ phó TGĐTải file gốc

05/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 21/02/2014Ngày đăng ký...

11/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

06/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec thông báo bầu ông Brian Quan Pham tạm thời giữ chức vụ Thành viên...

17/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CTD: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 03/06/2013 Lý do...

17/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

CTD: Ngày 28/03/2013 - ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2013- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2013- Ngày...

20/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

01/02/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CTD: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/01/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2013 Lý do...

27/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

24/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec thông báo thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm...

22/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file dữ liệu gốc

21/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

CTD - Thông báo nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2012 ...

16/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CTD: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

08/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

CTD: Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Thời gian: 8h ngày 22/05/2012 ...

18/04/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

05/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

30/01/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CTD: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 156 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP - Số lượng cổ...

25/10/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CTD: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 156 CP. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP. Số lượng cổ...

18/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

06/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

25/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CTD: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

26/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

25/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CTD: Nghị quyết 2011Link download

21/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2011 (trường hợp bán thỏa...

21/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CTD - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010- Tỷ lệ thực hiện: 10%...

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Công ty cổ phần xây dựng Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức...

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chích hợp nhất quý 2/2010 ( Theo: hsx.vn)

14/07/2010

Niêm yết thêm

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CK: CTD) như sau: - Loại Chứng khoán...

15/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: ngày 15/04/2010Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Place – 194 Hoàng...

20/01/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam