BizLIVE - Cơ sở pháp lý đã có từ năm 2010, khung định hướng đã xác định từ năm 2013, nhưng đến nay đầu mối liên quan mới xây dựng thông tư hướng dẫn.
Việt Nam tính toán xây dựng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tại Hà Nội.
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư quy định quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Về cơ chế thành lập, Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 đã có quy định, cho phép Ngân hàng Nhà nước được trích từ kết quả tài chính hằng năm để lập Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; mức trích lập và việc sử dụng quỹ này thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước, trong đó quy định cơ quan này được trích 20% chênh lệch thu chi hàng năm để bổ sung Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, số dư thực có của Quỹ không vượt quá vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước.
Vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đó (năm 2013) là 10.000 tỷ đồng.
Điểm được quan tâm là quỹ này và nguồn lực tích lũy sẽ được dùng như thế nào và vào mục đích gì.
Theo Quyết định 07 nói trên của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sử dụng quỹ này để cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng; cho vay đối với các thành viên tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe dọa đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng.
Ngoài ra, nguồn của quỹ cũng được dùng để cho vay đối với Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam để thực hiện các biện pháp góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng sau khi bảo hiểm tiền gửi đã sử dụng các nguồn vốn nhưng không đủ; góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định.
Đáng chú ý, quỹ này cũng có định hướng dùng để chi cho việc cấp vốn cho các doanh nghiệp đặc thù liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; bù đắp khoản chênh lệch chi lớn hơn thu hàng năm của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) do ảnh hưởng từ hoạt động điều hành chính sách tiền tệ quốc gia còn lại sau khi đã sử dụng hết Quỹ Dự phòng tài chính.
Quỹ cũng được dùng cho các khoản phát sinh khác liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương...
Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Với những mục đích và cơ sở trên, Ban soạn thảo của Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc ban hành thông tư quy định quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, trong đó hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định sử dụng Quỹ, là cần thiết.

LAM GIANG