04:42, 28/04/2016

VT1 - Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ

CTCP Vật tư Bến Thành (VT1) công bố Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ như sau:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 như sau:

Doanh thu :

50 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế :

01 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế :

800 triệu đồng

Cố tức chia cho cổ đông :

từ 4% trở lên.

 
Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
 
Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015

2.008.142.331

2

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015

1.566.351.018

3

Lợi nhuận chia cổ tức và phân phối năm 2015

1.566.351.018

4

Trích lập các quỹ

234.952.653

 

- Qũy khen thưởng (10% LNST)

156.635.102

 

 

- Qũy phúc lợi (5% LNST)

78.317.551

5

Thù lao HĐQT & BKS

200.000.000

6

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015 (6=3-4-5)

1.131.398.365

 
          Cổ tức năm 2015 được chia với tỷ lệ là 6%
 
Chấp thuận trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2016 như sau:

Quỹ phúc lợi năm 2016: 5%

Quỹ khen thưởng năm 2016: 10%

Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức 4%

Giao Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng các quỹ trích lập nêu trên theo đúng quy định và tình hình thực tế của Công ty.

Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

Chấp thuận Ông Tề Trí Dũng, ông Phan Quang Chất và Ông Đỗ Phú Quang thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Bảo Vân, Ông Nguyễn Ngọc Thái và Ông Trần Đức Phú là thành viên Hội đồng quản trị Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty.

Thông qua việc không chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

Không phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 10%/vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn để trả cổ tức năm 2014 theo Điều 4 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015.                    

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đông cổ đông, cụ thể:

Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các Chi nhánh Công ty sao cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Đăng ký bổ sung, thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù họp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2017 của Công ty.

Quyết định các phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển để xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty.

Chấp thuận thông qua danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL.Co.,Ltd)

Côngìy TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ( A&c Co.,Ltd)

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Chấp thuận thông qua thù lao Hội động quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối tiền thù lao trên.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

29.0

8.2 (39.42%)
Giá tham chiếu20.8
Giá mở cửa20.8
Giá cao nhất20.8
Giá thấp nhất20.8
Giá đóng cửa20.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại50.12%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,955,300
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)56.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,301.7
P/E22.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,931.5
P/B1.6
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
16/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
15/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
14/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
13/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
10/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
09/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
08/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
07/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
06/01

20.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  26-03-2018 Ngày đăng ký...

06/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1) công bố thay đổi mẫu dấu của công ty từ ngày 06...

29/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1) công bố miễn nhiệm ông Đỗ Phú Quang chức vụ Phó TGĐ...

03/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

03/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017Thời gian họp: 03/04...

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

30/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Minh chức vụ Người...

15/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016Ngày đăng ký cuối...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016Ngày...

21/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 21/04/2016:- Ông Đỗ...

02/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

28/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái chức vụ TGĐ từ...

18/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố thay đổi nhân sự ngày 18/11/2015:- Ông Nguyễn Ngọc...

12/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 12/10/2015: - Ông Nguyễn Ngọc Thái được bổ...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Vũ Bảo Vân, TGĐ, chức vụ thành...

28/07/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố đã mua vào 35.700 cổ phiếu làm cổ phiếu...

09/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 100.000 cổ...

08/07/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố đăng ký mua lại 100.000 cổ phiếu làm cổ phiếu...

22/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố ông Vũ Mạnh Hùng từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ...

18/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015 Ngày giao dịch không...

08/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Minh thay thế bà Trịnh...

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2015Thời gian...

03/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Lương Ngân Phân chức vụ kế toán...

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Vũ Bảo Vân chức vụ phó TGĐ...

02/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014Ngày giao dịch không...

11/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

11/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014Thời gian họp: 11/04/2014Địa điểm tổ chức họp...

26/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

24/01/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VT1: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/20133. Lý do và mục đích:...

04/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VT1: Ngày 18/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/20122. Ngày giao dịch...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2012 2. Ngày giao dịch không...

12/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

06/01/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP ­ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP ­ Số lượng cổ...

17/10/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP ...

12/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP...

12/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VT1: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08...

10/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm...

13/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VT1: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

18/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VT1: Nghị quyết 2011Link download

16/05/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP ...

06/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3...

19/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

13/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VT1 (UpCoM) - 23/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (5%) - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2010 - Ngày giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam