BizLIVE - Tại văn bản vừa được Thủ tướng ban hành, Chính phủ đặt mục tiêu năm 2020 tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,8%.
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 khoảng 6,8%
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.
Tại văn bản trên, Chính phủ đặt mục tiêu năm 2020, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8%.
Phát triển bứt phá thị trường trong nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm và các đô thị lớn. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Về cải cách hành chính, chỉ thị nêu rõ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật.
Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng, tự hào dân tộc và tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng động, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển đất nước.
Tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách Nhà nước khoảng 19-20% GDP
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát tình hình thu ngân sách Nhà nước các năm 2016-2018 và ước thực hiện năm 2019.
Phấn đấu tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt khoảng 19-20% GDP.
Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của ngân hàng Nhà nước Việt Nam) năm 2020 bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 10-12% so với đánh giá ước thực hiện năm 2019. Mức tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2019.
Đối với dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 chỉ thị yêu cầu xây dựng phù hợp với các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách giai đoạn 2016-2020, tiếp tục quán triệt yêu cầu công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ.
Chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2020; chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.
Chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp Nhà nước.

N. NGA