BizLIVE - 6 tháng đầu năm 2018, HHS có doanh thu bán hàng giảm 34% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 93% lên 29,5 tỷ đồng.
Công ty Hoàng Huy: Vì sao lợi nhuận tăng 93% lên 29 tỷ đồng?
Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2018, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE - mã HHS), tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản của công ty giảm nhẹ 2,2% còn 2.978 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 24% còn 977 tỷ đồng.
Hàng tồn kho giảm mạnh 56% còn 173 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn khác cũng giảm mạnh hơn 7,6 lần còn 3 tỷ đồng.
Tài sản dài hạn tăng 239 tỷ đồng lên 2.001 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu dài hạn tăng 1,1 lần lên 441 tỷ đồng chủ yếu là phần góp vốn của HHS vào dự án Hoàng Huy Riverside (Hải Phòng) của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, HHS đạt doanh thu 240 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ 2017.
Tuy nhiên, lợi nhuận gộp đạt 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2017 âm 12 tỷ đồng do bán hàng dưới giá vốn trong kỳ năm 2017.
Nguồn thu từ tài chính là 26 tỷ đồng giúp công ty có lợi nhuận kinh doanh đạt gần 29 tỷ đồng, tăng 75%.
Do đó, Lợi nhuận trước thuế đạt 29,5 tỷ đồng, tăng gần 93% so với cùng kỳ 2017.
Tính đến ngày 30/6/2018, HHS có 721 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, giảm nhẹ so với 788 tỷ đồng đầu năm.
Theo giải thích của ban lãnh đạo HHS, 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu của công ty giảm 34% do năm 2017 công ty đã thực hiện đa dạng hoá sản phẩm các dòng xe tải và tập trung gia tăng dịch vụ khách hàng. Vì vậy, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 tăng gần 93% so với cùng kỳ 2017.

HOÀNG ANH