BizLIVE - Hiện CC1 đang thế chấp dự án BOT Cầu Đồng Nai vay vốn tại SHB, VietinBank và VDB với dư nợ dài hạn tính đến 30/9 là 1.890 tỷ đồng.
Tổng công ty Xây dựng số 1: Thế chấp dự án BOT Cầu Đồng Nai vay ngân hàng bao nhiêu?
Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (mã CC1), vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2019. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của công ty CC1 giảm nhẹ 57 tỷ đồng, còn 8.223 tỷ đồng.
CC1 có khoản vay nợ ngân hàng 3.734 tỷ đồng, gồm khoản vay ngắn hạn 1.844 tỷ đồng tại các ngân hàng và 1.890 tỷ đồng vay dài hạn.
Trong đó, vay dài hạn 329 tỷ đồng tại SHB chi nhánh TP.HCM và 184 tỷ đồng tại VietinBank; vay dài hạn 1.377 tỷ đồng (59,1 triệu USD) từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB (vốn vay ADB).
Theo thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý III/2019, tài sản thế chấp cho các khoản vay nợ ngân hàng của CC1 là tài sản cố định; quyền thu phí hoàn vốn của dự án BOT Cầu Đồng Nai theo Hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT) số 22 (ngày 16/5/2008) và các phụ lục sửa đổi bổ sung trị giá 2.435 tỷ đồng theo chứng thư định giá số 06 (ngày 12/12/2017) của Công ty TNHH Kiểm toán AASCN.
Thuyết minh cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm nay, CC1 thu phí Cầu Đồng Nai nộp về 379 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng (8%) so với mức 412 tỷ đồng cùng kỳ 2018.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý III, CC1 hụt nguồn thu tài chính, lợi nhuận quý III giảm mạnh còn 1,4 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CC1 tăng 18% lên 3.480 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ xây dựng chiếm 73% (2.555 tỷ đồng), bán hàng hoá chiếm 21,4% (747 tỷ đồng), cho thuê văn phòng chiếm 3% (108 tỷ đồng), bất động sản chiếm gần 2% (69 tỷ đồng).
Giá vốn hàng bán giảm 2%, còn 3.341 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh 1,5 lần lên 138 tỷ đồng.
Tuy nhiên, chi phí lãi vay quá lớn tới 147 tỷ đồng, tăng 25%, trong khi doanh thu tài chính giảm 40% còn 88 tỷ đồng (nguồn chủ yếu từ cổ tức, lợi nhuận được chia 71,6 tỷ đồng, lãi tiền gửi 12,4 tỷ đồng), do đó lợi nhuận trước thuế giảm 18%, còn 26,3 tỷ đồng.

LAN ANH