BizLIVE - Trong 3 năm 2011, 2012 và 2013, ABT đều trả cổ tức 60% bằng tiền mặt. Trong 2014, công ty tiếp tục dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 40 - 60% vốn điều lệ.
Thủy sản Bến Tre dự kiến trả cổ tức 60% năm thứ 4 liên tiếp
Nguồn: ABT
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã ABT) vừa công bố tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 tổ chức vào sáng này 29/3 tới.

Theo tờ trình, Hội đồng quản trị ABT đề xuất cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận 2013. Trong đó, với khoản lợi nhuận sau thuế gần 73,93 tỷ đồng, công ty trích hơn 3,28 tỷ đồng chia lợi nhuận cố định cho các hộ hợp tác nuôi thủy sản.

ABT cũng trích hơn 69,04 tỷ đồng chia cổ tức 2013, tương đương tỷ lệ 60% vốn điều lệ.

Sau khi trích cho các loại quỹ khác, lợi nhuận chưa phân phối của ABT còn hơn 5,04 tỷ đồng. Toàn bộ khoản này sẽ được chuyển sang năm 2014 để chia cổ tức.

Theo đề xuất của Hội đồng quản trị, mức cổ tức năm 2014 sẽ là 40 - 60% vốn điều lệ.

Trước đó, trong các năm 2011 và 2012, ABT cũng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60% vốn điều lệ. Năm 2010, công ty này trả cổ tức 50% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu thưởng. Năm 2009, tỷ lệ cổ tức cả ABT chỉ là 20% vốn.

Cũng theo tờ trình Đại hội cổ đông, trong năm 2014, Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu thuần 550 tỷ đồng và 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Năm 2013, ABT đạt 534,5 tỷ đồng doanh thu thuần và 86,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký, ABT đề xuất mức thù lao 600 triệu đồng cho 2014.

Nếu trong 2014 công ty vượt hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ được thưởng 1% lợi nhuận trước thuế và thưởng 10% nhưng không vượt quá 2 tỷ đồng nếu lợi nhuận vượt kế hoạch.

Tại Đại hội lần này, ABT cũng xin cổ đông chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016, theo quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị tại nghị quyết ngày 4/9/2013.

Đồng thời phê chuẩn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc. Hiện Chủ tịch ABT là ông Đặng Kiết Tường.

VÂN HÀ