BizLIVE - Lũy kế 9 tháng đầu năm, REE đạt 1.981 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 10%, ở mức 617 tỷ đồng. 
REE lãi 617 tỷ trong 9 tháng, mới hoàn thành 65% kế hoạch năm
CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2015 với doanh thu thuần đạt 621 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ 2014. 
Tuy nhiên do mức giảm của giá vốn hàng bán lớn hơn mức giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp của REE vẫn tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ, đạt 200,8 tỷ đồng. 
Kỳ này, doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ bằng 20% quý này năm ngoái, đạt 31,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 147% lên 23,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 19,8 tỷ đồng. 
Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng 19% so với cùng kỳ. 
Mặc dù quý III năm nay công ty không còn lỗ từ công ty liên kết, thay vào đó là lãi hơn 85,6 tỷ đồng. Tuy nhiên điều này không đủ bù lại sự sụt giảm doanh thu tài chính và mức tăng của các loại chi phí. 
Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III của REE đạt 211,5 tỷ đồng, giảm 16% so với quý III năm ngoái. 
REE cho biết ảnh hưởng giảm quý này chủ yếu đến từ CTCP Nhiệt điện Phả Lại và so với cùng kỳ năm trước chưa có phát sinh khoản đầu tư liên kết vào CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) thì quý này SBH tiếp tục lỗ, ảnh hưởng đến kết quả của REE.
REE cũng thừa nhận, để tài trợ cho hoạt động san xuất kinh doanh, công ty đã sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều hơn so với năm trước dẫn đến phát sinh chi phí lãi vay tăng hơn so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, REE đạt 1.981 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 10%, ở mức 617 tỷ đồng. 
So với kế hoạch lãi 937 tỷ đồng cả năm 2015, REE mới hoàn thành 65%. 
Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến cuối quý III năm nay của REE ở mức 9.090 tỷ đồng, tăng thêm gần 700 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 30% lên 1.356 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 23% lên 1.269 tỷ đồng. 

BẢO VY