BizLIVE - Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đạm Cà Mau đạt 3.868 tỷ đồng doanh thu thuần và 466 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 
Đạm Cà Mau: Quý III lãi nhỏ 14,6 tỷ đồng
Báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (mã DCM) cho biết, doanh thu thuần quý III năm nay của công ty đạt 1.034 tỷ đồng. 
Do giá vốn hàng bán chiếm 684 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp ở mức 349,7 tỷ đồng. 
Kỳ này doanh thu từ hoạt động tài chính của DCM đạt 88 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí tài chính của doanh nghiệp ở mức cao, chiếm 295,2 tỷ đồng, kéo chi phí tài chính lũy kế 9 tháng lên 588 tỷ đồng. 
Trong đó, chi phí lãi vay quý III ở mức 60,6 tỷ đồng. Chi phí lãi vay phải trả trong 9 tháng chiếm 174,9 tỷ đồng. 
Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý này thấp hơn nhiều so với 2 quý đầu năm, chỉ đạt 14,6 tỷ đồng. 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đạm Cà Mau đạt 3.868 tỷ đồng doanh thu thuần và 466 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 
So với kế hoạch 637 tỷ đồng cả năm đề ra, DCM đã hoàn thành 73% kế hoạch năm.
Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến 30/9/2015 ở mức 14.806 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 1.129 tỷ đồng, giảm 45% so với khoản tiền 2.063 tỷ đồng hồi đầu năm. 
Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã giảm từ 3.166 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn 2.900 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho lại tăng từ 199 tỷ đồng lên 348 tỷ đồng. 
Nợ phải trả đã giảm hơn 2.240 tỷ đồng trong vòng 9 tháng, đang ở mức 8.792 tỷ đồng. Trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn đã giảm từ 1.250 tỷ đồng xuống còn 871 tỷ đồng. 

BẢO VY