BizLIVE - Đó là yêu cầu vừa được UBND TP.Hà Nội đưa ra với các doanh nghiệp nằm trong diện phải cổ phần hóa trong năm 2020.
Trước 30/5 phải có phương án xử lý cơ sở nhà, đất các doanh nghiệp cổ phần hóa tại Hà Nội
Ảnh minh họa.
UBND TP.Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, các doanh nghiệp thuộc thành phố thực hiện cổ phần hóa năm 2020; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.
Theo đó, để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, UBND thành phố yêu cầu chủ tịch và tổng giám đốc các doanh nghiệp trong danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 khẩn trương chỉ đạo rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng theo quy định, gửi Sở Tài chính trước 30/5/2020 để xử lý theo quy định.
Cụ thể, đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP.Hà Nội: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Cục Thuế thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có cơ sở nhà, đất) tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất, họp liên ngành và thống nhất ký tờ trình do Sở Tài chính dự thảo, báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Đối với các cơ sở nhà, đất nằm trên địa bàn các địa phương khác: Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND thành phố lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, gửi Bộ Tài chính để chủ trì xử lý và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng thẩm quyền.
Theo yêu cầu, chủ tịch và tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; chủ động phối hợp với các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế thành phố và các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ và đúng quy định pháp luật.

VẠN XUÂN