Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - Mã CK : HHS

  • Doanh thu thuần
  • 589.8 (tỷ VNĐ) (Năm 2009)
  • Lợi nhuận thuần
  • 61.6 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 15.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 10.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 6,844.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 1,234,786,705,380 1,577,706,816,734 3,512,705,644,333 1,423,761,494,958
Các khoản giảm trừ - -863,636,364 -4,707,272,746 -
Doanh số thuần 1,234,786,705,380 1,576,843,180,370 3,507,998,371,587 1,423,761,494,958
Giá vốn hàng bán -1,220,545,837,216 -1,488,832,595,794 -3,124,906,985,025 -1,242,239,968,595
Lãi gộp 14,240,868,164 88,010,584,576 383,091,386,562 181,521,526,363
Thu nhập tài chính 126,016,064,093 61,642,474,378 30,751,536,741 11,064,368,263
Chi phí tài chính -608,708 -2,680,665,814 -19,705,564,094 -8,092,987,864
Chi phí tiền lãi - -487,500 -8,832,492,790 -573,098,277
Chi phí bán hàng -7,734,975,326 -6,484,011,731 7,593,814,871 -33,276,122,179
Chi phí quản lý doanh nghiệp -6,072,973,363 -6,336,946,855 -12,643,321,331 -13,430,607,236
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 129,249,973,426 134,594,060,933 388,419,607,297 137,786,177,347
Thu nhập khác 4,298,348,605 21,936,100,434 122,731,050,398 2,594,888,453
Chi phí khác -2,845,933,827 -1,203,735,861 -1,153,100,386 -2,341,940,335
Thu nhập khác, ròng 1,452,414,778 20,732,364,573 121,577,950,012 252,948,118
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 130,702,388,204 155,326,425,506 509,997,557,309 138,039,125,465
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -15,943,905,962 -16,798,435,564 -28,819,095,192 -2,185,844,787
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -22,612,706,794 - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -38,556,612,756 -16,798,435,564 -28,819,095,192 -2,185,844,787
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 92,145,775,448 138,527,989,942 481,178,462,117 135,853,280,678
Lợi ích của cổ đông thiểu số 157,072,168 13,313,648 177,562,347 -
Cổ đông của Công ty mẹ 91,988,703,280 138,514,676,294 481,000,899,770 135,853,280,678
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 341 528 3,427 2,047
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -