BizLIVE - Tổng tài sản của tập đoàn đã đạt gần 121.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5 tỷ USD, dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm.
Sau soát xét, Tập đoàn Bảo Việt đạt lợi nhuận trước thuế 671 tỷ đồng nửa đầu 2019
Ảnh minh họa.
Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét, với doanh thu hợp nhất 6 tháng đạt 20.931 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. 
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 671 tỷ đồng, hoàn thành 54,7% kế hoạch năm. Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 722 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 562 tỷ đồng, hoàn thành 51,1% kế hoạch năm.  
Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản của tập đoàn đạt gần 121.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5 tỷ USD, là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm.
Trong đó, tổng tài sản công ty mẹ đạt 14.462 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 14.007 tỷ đồng.

TRẦN THÚY